Visa sökformulär

Frågor och svar om Södra Källtorp

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bygget av den nya stadsdelen Södra Källtorp.

Byggstart och bebyggelse

 

När beräknas byggstart ske?

 • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2019. Första spadtaget för äldreboendet togs i slutet av 2019. Övriga bostäder börjar byggas 2021.

 

Vad blir det för bebyggelse i området?

 • Det område som har markanvisats kommer främst att bebyggas med småhus i form av radhus och parhus samt mindre flerbostadshus. I det sydvästra området närmast E18 kan flerbostadshus med max fyra våningar byggas. Trygghetsboendet kommer att utformas som flerbostadshus med max sex våningar.

 

Blir det bara bostadsrätter och äganderätter men inga hyresrätter?

 • Staden kommer inte att styra upplåtelseformen utan är öppen för alla former i Södra Källtorp. Vi tror på en variation av bostäder i området. Men markanvisningen är klar och byggföretagen väljer att bygga både hyresrätter och bostadsrätter.

 

Vem kontaktar jag för att köpa en tomt i området?

 • Inga tomter kommer att säljas till privatpersoner. All tomtmark säljs till byggaktörer som kommer att sälja hus och lägenheter i området.

 

Vilka kommer att bygga i området?

 • Staden har markanvisat första utbyggnadsetappen till Carpenter och EA Fastigheter. Någon gång under 2020 blir det markanvisning för den andra utbyggnadsetappen.

 

Hur går urvalet av byggaktörer till?

 • Södra Källtorp har delats in i fem utbyggnadsetapper. Vid varje etapp kommer staden att göra en markanvisning, vilket innebär att byggaktörer ges möjlighet att köpa byggrätter. Urvalet görs genom jämförelseförfarande via anbud. Det går till så att byggaktören väljs ut genom en urvalsprocess utifrån ett antal kriterier. Vi kommer på olika sätt informera inför markanvisningen av de olika etapperna.

 

Hur kopplas Södra Källtorp till Vallby och Råby?

 • Vi kommer att arbeta med att göra säkrare passager över Vallbyleden och förbättrade gång- och cykelstråk så att gående och cyklister lätt och säkert kan ta sig från Källtorp till skola och service på Vallby och boende på Vallby bättre kan ta sig till idrottsplatsen och Vedboskogen etc. Befintliga gång- och cykeltunnlar till Råby kommer att finnas kvar. Det kommer generellt att bli ett bättre kommunalt gång- och cykelvägnät i Södra Källtorp.

Flytt och rivning av Wenströmska skolan

 

Varför tog kommunen beslut om att flytta skolorna?

 • Wenströmska var från början en skola innan den delades upp i elva olika skolor med varsin rektor. Rektorerna för vardera skola beslutade ganska snart att de skulle flytta in till ett mer centralt läge. Detta för att skolans roll i samhället har förändrats i och med det fria skolvalet. Det är hård konkurrens och för att skolorna ska anses attraktiva i elevernas ögon bör de ligga centralt. När cirka fem av elva skolor hade beslutat att de skulle flytta från Wenströmska skolan tog kommunen beslut om att skolan skulle läggas ner, då det ej längre bedömdes som ekonomiskt hållbart att fortsätta verksamheten.

 

Vad hände med skolbyggnaderna?

 • Skolbyggnaderna har rivits för att ge plats åt ett nytt äldreboende, trygghetsboende och bostäder. Idrottshallen står kvar och byggs om och ut för att rymma en förskola med fyra avdelningar.

 

Varför revs 35 000 kvadratmeter istället för att använda lokalerna till annat?

 • Under 2013 genomfördes en utredning där olika alternativ vägdes avseende nytta för staden och dess utveckling. En rivning av ”skeppen” för att skapa plats för ett nytt bostadsområde blir det mest fördelaktiga ekonomiskt för staden, samtidigt som vi har behov av fler bostäder. Byggnaden är typisk för sin tid men bedöms inte ha några högre bebyggelsevärden som motiverar att den sparas. Byggnaderna har inventerats och dokumenteras av personer med bebyggelseantikvarisk kompetens innan rivningen påbörjades.

Idrott och parkering

 

Vad händer med idrottshallen?

 • Idrottshallen är en tillgång för området, och västeråsarna kommer även i fortsättningen att kunna använda den. Det blir en ny entré och nya omklädningsrum. En mindre del av idrottshallen, där det idag är klätterverksamhet, omvandlas till en förskola med fyra avdelningar (72 platser). Ett 15-årigt avtal tecknas för idrottshallen, som ägs av Hemsö Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara ytan blir 15 000 kvadratmeter.

 

Hur påverkas idrottsplatsen?

 • Två mindre gräsplaner försvinner för att ge plats åt nya bostäder men dessa ersätts med en ny elvamanna konstgräsplan som placeras på en del av den befintliga parkeringen nära Vallbyleden.

 

Kommer parkeringen vid idrottsplatsen att påverkas?

 • Ja, eftersom vi bygger en ny elvamanna konstgräsplan på delar av den befintliga parkeringen så kommer parkeringsytan att behöva byggas om och organiseras bättre. Den nya parkeringen kommer att rymma 50 bilplatser för besökande till idrottsplatsen, 135 cykelplatser samt 20 bilplatser som nyttjas av boende i trygghetsboendet.

 

Var ska besökare till idrottsplatsen parkera?

 • Vi bedömer att det kommer att finnas tillräckligt med parkeringar för bilburna (50 platser) och cyklister på den befintliga parkeringsytan närmast Vallbyleden. Visst samnyttjande med parkeringen vid idrottshallen kan också ske vid större evenemang. Gångvägen och passagerna till busshållplatserna vid Vallbyleden förbättras också.

Äldreboende

 

Vem ska bygga äldreboendet?

 • Vi har utsett fastighetsbolaget Hemsö att utveckla området. Hemsö har köpt del av Wenströmska skolan och bygger nu ett äldreboende med 120 platser, 60 trygghetsbostäder samt en förskola med 72 platser.

 

När kan inflyttning ske till äldreboendet?

 • Inflyttning beräknas till våren 2021.

 

Vem kommer att driva äldreboendet?

 • Kommunen tecknar ett 25-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB för äldreboendet, förskolan och fem lägenheter i trygghetsboendet. Till att börja med ansvarar staden för att driva verksamheterna.

Förskola

 

När är förskolan klar?

 • Förskolan och trygghetsbostäderna beräknas stå klara under 2022.

Vedboskogen och kolonilotterna

 

Hur påverkas Vedboskogen av den nya bebyggelsen?

 • Fler västeråsare kommer att få Vedboskogen som sitt närströvområde för motion och rekreation. Vedboskogen kommer inte att påverkas på annat sätt än att den får fler användare, eftersom vi inte bygger i Vedboskogen utan främst använder oss av den mark där Wenströmska stått.

 

Hur påverkas kolonilottsområdet?

 • Eftersom vi måste bygga en bullervall och bullerskärm längs med E18 samt ge utrymme för Skanovas befintliga ledning i söder så kommer tyvärr några kolonilotter att försvinna. Detsamma gäller vid korsningen Bälbygatan och Planteringsvägen, där Mälarenergi behöver placera en eltransformator för att kunna förse det nya bostadsområdet i sydväst med elkraft. Några av dessa lotter kan ersättas av outnyttjade lotter i området. Det befintliga avtalet med Fritidsodlarföreningen har sagts upp och ett nytt håller på att tas fram.
Hjälpte informationen på denna sida dig?