Frågor och svar om Västerås hamn

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om projektet i hamnen. Vi välkomnar fler frågor. Kontakta oss gärna.

Frågor och svar


Varför vill EU och Sverige öka sjöfartens andel av godstransporterna?

Vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningen och transporterna ökar. När godstransporterna i sjöfarten ökar kan trafiksystemet användas smartare och klimatutsläppen minskar.


Varför är hamnarna i Västerås och Köping så viktiga?

Mälaren är en av Europas inre vattenvägar och har en huvudroll när Sverige ökar godstransporterna via sjöfarten. Syftet med satsningen är att minska trängsel på vägar och järnvägar och att samtidigt minska klimatutsläpp. För att klara större godsfartyg samt för att öka säkerheten i Mälaren behöver hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas tillsammans med farleden och Södertäljes sluss och kanal – det är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin.


Vad behöver göras i hamnarna?

För att kunna öka godstransporterna i Mälaren behöver fler och större fartyg kunna färdas där och för att det ska gå behöver flera satsningar genomföras. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden i Mälaren muddras och blir djupare för att större fartyg ska få plats. I Västerås och Köpings förstärks kajerna, hamnbassängerna blir större och djupare och kopplingarna mot landinfrastrukturen förbättras.

Utvecklingsplan för Västerås hamn med information om projektets olika faser Pdf, 15.5 MB.


På vilket sätt är sjöfarten klimatsmart?

Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg eller 1 000 lastbilar – och dubbelt upp tur och retur. Sjöfarten släpper ut minst koldioxid per tonkilometer.  Med mer gods som transporteras med sjöfarten minskar klimatutsläpp och trängsel på vägar och järnvägar. Vattenvägen finns redan där. Det krävs få investeringar för att öka transportmöjligheterna – lösningen finns redan nu.


Kommer hamnsatsningarna skapa arbetstillfällen?

Många personer kommer att arbeta med att rusta upp och utveckla hamnarna i Västerås och Köping under flera år. När det är gjort kan godstransporterna öka, vilket också gör att antalet personer som arbetar i hamnarna kan öka. Dessutom kan nya företag som arbetar med lager och logistik etableras i hamnarnas närområde och i regionen. När mer gods transporteras i sjöfarten förbättras pendlingssituationen i Mälardalen – vilket gör det enklare att bo och arbeta i Västerås och Köping och i de andra städerna runtomkring – du kan helt enkelt bo och arbeta där du vill!


Hur mycket kostar projektet och hur finansieras det?

Det här är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. För Västerås och Köpings hamnar har olika uppskattningar gjorts och de pekar på investeringar mellan en och två miljarder kronor för hela projektet i respektive hamn, fördelade över flera år. Finansieringen är ännu inte klar, men kommunerna kommer att stå för den största delen.

Utvecklingsplan för Västerås hamn med information om projektets olika faser Pdf, 15.5 MB.


Hur ser näringslivet på satsningarna i hamnarna?

Väldigt positivt. Näringslivet drabbas idag av problemen med förseningar på grund av trängseln på vägar och järnvägar och alla vill minska klimatutsläppen. Många företag som inte skickat gods via hamnarna i Västerås och Köping provar nu på det. De upptäcker att det går snabbare, är pålitligare och bättre för miljön – utan att det kostar mer. För näringslivet är det viktigt att godstransporterna är förutsägbara och trygga och att deras personal kan komma till och från arbetet.


Hur många fartyg tar Västerås hamn emot idag?

Västerås hamn får ta emot 1 300 så kallade fartygsanlöp varje år och tar idag emot mindre än hälften av det. Hamnen har tillstånd för godshantering upp till maximalt 3,3 miljoner ton per år och hanterar idag mindre än hälften av det. EU och Sverige vill att godstransporterna i Mälaren via Västerås och Köpings hamnar ska öka – hur mycket de kommer att öka och hur snabbt ökningen kommer att ske är svårt att uppskatta.


Vilka branscher gynnas av att hamnarna blir bättre och att sjöfarten ökar?

Hela näringslivet och arbetsmarknaden gynnas. Alla verksamheter i hela Mälardalen och Bergslagen som exporterar eller importerar varor får en snabb, pålitlig och klimatsmart transportlösning som inte kostar mer än alternativen. De som skickar och tar emot mycket gods gynnas mest. I själva hamnen utvecklas alla som jobbar med sjöfart, lager och logistik. Även arbetsmarknaden gynnas. Arbetsgivare och deras medarbetare får nytta av att trängseln på vägar och järnvägar minskar och det blir enklare att pendla och att resa till och från kunder och leverantörer.


Vilka företag ska använda hamnen mer än de gör idag?

Alla verksamheter i hela Mälardalen och Bergslagen som exporterar eller importerar varor kan använda hamnarna och sjöfarten för att transportera gods. Många företag som idag transporterar gods med lastbil via hamnar i södra Sverige till och från Europa eller Asien börjar nu använda Västerås och Köpings hamnar istället. När hamnarna är upprustade kommer fler upptäcka att det är ett snabbare och miljövänligare sätt som inte kostar mer.


Samarbetar ni med andra städer?

Idag samarbetar Västerås stad och Köpings kommun i många frågor med andra, närliggande kommuner i Mälardalen och Bergslagen. Det kommer även att göras kring sjöfarten, inte minst eftersom det är viktigt att det fungerar bra att ta emot och skicka vidare gods med lastbil, tåg och fartyg till och från andra regioner.


Vilka står bakom satsningen och projektet?

Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB samt Mälarenergi står bakom satsningen. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter och Länsstyrelsen i Västmanland. Satsningen drivs som ett utvecklingsprojekt och kan sammanfattas i tre faser.

  1. Projekt som förbereder hamninlopp, hamnbassänger och kajer för att kunna ta emot och hantera större fartyg.
  2. Projekt för att få kopplingarna mellan farled, hamn och land att fungera på bästa sätt.
  3. Projekt för att kunna hantera större mängder gods av olika typ.

Utvecklingsplan för Västerås hamn med information om projektets olika faser Pdf, 15.5 MB.


Vad görs just nu?

Läs mer om vad som sker just nu inom hamnutveckling via denna länk:

Mälarhamnar ABs webbsida om hamnutveckling. Länk till annan webbplats.


Varför görs en fördjupad översiktsplan för området?

Den fördjupade översiktsplanen är vägledande i hur mark och vattenområden får användas. I den fördjupade översiktsplanen redovisar kommunen hur man vill att området ska utvecklas, var det kan byggas, vilka områden som bör sparas samt vika hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risker och dylikt. Den fördjupade översiktsplanen ska också redovisa hur kommunen tänker tillgodose olika riksintressen, exempelvis riksintresset sjöfart (Västerås hamn). Den fördjupade översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av kommunens tjänstemän. I den fördjupade översiktsplanen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen. Utvecklingsplanen för Västerås hamn redovisar en intressents vilja att utveckla sin verksamhet och visar bästa möjliga utveckling av hamnen. I utvecklingsplanen har det inte gjorts någon prioritering eller avvägning. 


Är allt beslutat eller behövs fler beslut för att genomföra satsningarna?

Det behövs återkommande beslut, politiska och ekonomiska både i Västerås och Köping under utvecklingsarbetet med att förbereda hamnarna för att kunna ta emot större fartyg.

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år. Trafikverket fortsätter därför under de närmaste åren med att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.


Vad innebär satsningarna för de boende och andra verksamheter i närheten av arbetena som ska göras?

Projektledningen kommer att informera och föra dialog med de närboende och verksamheterna i hamnen i god tid innan de kan komma att beröras. Större delen av arbetet kommer dock fysiskt att utföras inom hamnområdet och hamnbassängen.    

Kontakta oss

Karin Widén

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 12 69

@vasteras.se