Dialogen under mötet 21 juni i Västerås

Torsdagen den 21 juni bjöd Sjöfartsverket in till ännu en dialogträff, denna gång i Västerås. Sammanlagt var det ett trettiotal personer från olika intressenter som samlades på Aros Congress Center. Mötet inleddes med att alla presenterade sig, var de kom ifrån och hur avlysningarna påverkat deras verksamhet.

Under mötet visade Sjöfartsverket en film om vilka insatser som ska ske i Södertälje kanal och sluss och i vilken ordning dessa ska genomföras. Handelskammaren Mälardalen gick igenom resultatet som de fått in via den webbenkät som skickats ut för att ta reda på hur avlysningarna i Södertälje kanal och sluss fungerat.

- Det framkom att olika saker påverkar intressenterna: avlysning, lotsbrist, höjda lots- och farledsavgifter eller redares tveksamhet att gå in i Mälaren.Våra gemensamma intressenter påverkas. Det som är viktigt är att vi tillsammans arbetar för att Mälarsjöfarten ska fungera både nu och i framtiden, säger Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad.

Oro för konsekvenser
- Vi i styrelsen för Mälarhamnar AB känner en stigande oro för konsekvenserna av den avlysning som påbörjats med anledning av ombyggnaden av slussen i Södertälje. Vi har full förståelse för att denna process är av komplicerad karaktär. Vi har redan sett tecken på att godsflöden flyttas från Mälaren till andra hamnar och där långsiktiga hållbarhetsargument får ge vika för logistiklösningar som går stick i stäv med ambitionen att nå uppsatta klimatmål, säger Sören Pettersson, styrelseledamot i Mälarhamnar AB. Han fortsätter:

- Vi känner nu att effekterna av avlysningen, tillsammans med andra kostnadsnackdelar för insjöfarten, riskerar att bli kontraproduktiva och hotar Mälarhamnars framtid. Vi föreslår ett moratorium för lots- och farledsavgifterna, alternativt att de ses över och reduceras i ett övergångsskede och att frågan lyfts upp på högsta politiska nivå. Sören Pettersson får medhåll av Eva Kugelberg, även hon styrelseledamot i Mälarhamnar ABs styrelse:

- Flera kunder berättar att redare börjat tveka att gå in i Mälaren, att det kan vara svårt att få fartyg och att det finns en stor oro för leveranserna framöver. Som styrelseledamot i Mälarhamnar blir jag mycket bekymrad. Risken är överhängande att godset på grund av denna situation börjar söka sig andra vägar. Detta får bara inte ske! Vi vet att när gods väl börjar ta andra vägar, kan det vara svårt att få tillbaka flödena. Sjöfartsverket behöver fundera över hur man kan göra det attraktivt att fortsätta trafikera Mälaren, trots de olägenheter som Mälarprojektet innebär under ombyggnadstiden. Ett sätt kan vara att tills vidare frysa lots- och farledsavgifterna; även andra incitament kan vara tänkbara.

Kompensation och andra incitament
- Mötet visade att avlysningen redan nu påverkat kunder och riskerar att få större konsekvenser på sikt. Vi måste få till incitament som upplevs överstiga de begränsningar marknaden anser att Mälaren har under projektarbetena, menar Carola Alzén, VD Mälarhamnar AB.

- Det finns en tydlig efterfrågan och behov av incitament för de som använder sjöfarten på Mälaren för att bibehålla trafiken under avlysningen. Det finns en stor oro för leveranserna och några enstaka har redan aviserat att de vill undvika att ta in sitt gods via Mälaren. På lång sikt riskeras Mälarsjöfarten, säger Jenny Emerén VD för Handelskammaren Mälardalen. Hon fortsätter:

- För våra företag är det självklart med kompensation för de begränsningar i trafiken som avlysningen innebär. Vi kommer att driva frågan både gentemot Sjöfartsverket och på politisk nivå via debattartiklar och möten.

Efterlyser åtgärder
- När man bjuder in till dialogmöte förväntar man sig mer än information. Man förväntar sig att de inspel som kommer fram ska resultera i åtgärder. Så har det ännu inte varit vilket skapar onödig frustration. Vi hoppas att Sjöfartsverket nu tar åt sig av den kritiken, avslutar Jenny Eméren, VD Handelskammaren Mälardalen.

Nästa dialogmöte hålls i Södertälje den 3 september, inbjudan skickas ut av Sjöfartsverket. Träffen planeras innehålla ett studiebesök och ett dialogmöte.

Deltagare ser film under dialogmöte.

Under dialogmötet visade Sjöfartsverket en film om hur arbetena i Södertälje sluss kommer att gå till.

Publicerad

Senast ändrad