Oljesaneringen i hamnen snart klar

Sedan i mars i år marksaneras ett större område vid Oljevägen i Västerås hamn. Tidigare användes marken av två oljebolag och marken har därför innehållit bland annat olja, diesel och eldningsolja. Saneringsarbetet har kunnat hålla den satta tidsplanen och går nu mot sitt slut.

- Totalt har vår entreprenör Geoserve fått bort cirka 100 ton olja och jord med olja i, berättar Anna Kruger markmiljöspecialist hos Teknik- och fastighetsförvaltningen. Hon fortsätter:
- Vi har hittat lite mer av allt, än vad vi beräknat från början. Vi har hittat fler cisterner än de som fanns utmärkta på gamla ritningar och lite fler gamla oljeledningar. Därför har vi också grävt mer än vad som var planerat. Men jag känner mig trygg med att vi grävt tillräckligt mycket för att få till en bra marksanering.

Målet har varit att få bort 60% av allt oljespill som funnits på platsen.
- Vi hittade olja i grundvattnet när entreprenören började gräva men sen sinade det. Det finns mer olja djupare i moränlagren men det kan vi inte sanera. Nu har vi grävt på mellan 3 och 5,5 meters djup, berättar Anna Kruger.

Längre tillbaka i tiden låg Mälarens vattenlinje här. Därför finns mycket sprängsten djupare ner i marken och som då användes för att fylla ut och skapa mer markyta.
- Det övergripande målet med saneringen är att Mälarens vatten skyddas från olja, diesel och eldningsolja som sedan länge finns i mark- och jordlager på platsen, berättar Anna Kruger.
- Det har luktat olja på platsen under arbetets gång. Men att sanera är det bästa alternativet för Mälarens vatten och framtida generationer västeråsare, avslutar Anna Kruger.

Marken som nu saneras har tidigare använts av två oljebolag. Det har funnits hamnverksamhet på platsen sedan 1930-talet, innan dess var det ängsmark. Efter saneringen av området ska marken åter kunna användas för hamnverksamhet, antagligen magasin eller upplag av något slag. Jordmassorna har skickats till Vafab där de förorenade jordmassorna antingen behandlats eller gått till deponi. Området är sammanlagt cirka 15200 kvadratmeter stort, vilket är drygt två fotbollsplaner till ytan.

Kostnaderna för oljesaneringen delas mellan de bolag som tidigare haft verksamhet på platsen. Västerås stad får också 19,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket till saneringsarbetet. Den totala kostnaden beräknas bli 37,6 miljoner kronor.

- Det vi har kvar sen är att lägga en spont kring området för att hålla de föroreningar som finns kvar i moränen kvar i marken, så att den inte kommer fram till Mälaren. Det arbetet kommer att bli klart under vintern, avslutar Anna Kruger.

Publicerad

Senast ändrad