Övning, samverkan och insatsplanering höjer beredskap i hamnar och hav

Under slutet av augusti pågick den årliga övningen Balex Delta 2018, en av världens största miljöräddningsövningar utanför Karlskrona. Syftet var att stärka den gemensamma förmågan hos länderna kring Östersjön att hantera bland annat oljespill i den maritima miljön. Det är något även Mälarhamnar arbetar med i Mälaren.

Ett av verktygen för att uppnå syftet med övningen Balex Delta var 40 000 liter popcorn.

– De har ungefär samma egenskaper som olja så det är ett bra material för att öva, berättar Therese Larsson, analytiker på Kustbevakningen och projektledare för Balex Delta till SVT.

Under övningen iscensattes en olycka där ett containerfartyg gick på grund, vilket i övning ledde till ett oljeläckage – i det här fallet ett popcornläckage. I övningen scenario simulerades också att ett fartyg tappar containrar som innehåller kemikalier.

Årets övning var en samverkansövning med parallella insatser på land och till sjöss i Östersjön. Totalt medverkade 550 deltagare (varav 270 besättningsmedlemmar, 140 observatörer och besökare, 70 deltagare i landövningen, 30 i stabsövningen i Göteborg, 40 i genomförandegruppen) från 8 internationella organisationer. Man använde 20 fartyg, flygplan och helikoptrar och 40 000 liter popcorn under övningen.

Mälarhamnars beredskap
– Mälarhamnar har genom Samarbetskommittén Oljehamnarna Köping och Västerås startat ett projekt för insatsplanering enligt den så kallade Åttastegsmodellen framtagen av MSB, berättar Johan Lejdberg, HMS-ansvarig (Hälsa Miljö och Säkerhet) samt kvalitet oljehamn och järnväg hos Mälarhamnar AB.

Åttastegsmodellen är i första hand utformad för att användas när risker och insatsförmågor ska värderas och preciseras. Tanken är att modellen ska tjäna som underlag för exempelvis insatskort, utbildning och övningar. Modellen är inte tänkt att ge förslag på ändringar av organisatoriskt fastslagna rutiner, som exempelvis ledningsstrukturer, krisledningsplanering och liknande. Det kan dock hända att insatsplaneringen visar att det finns behov av att uppdatera befintliga larmplaner.

– I Mälarhamnars projekt för insatsplanering kommer deltagare från såväl räddningstjänst, tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare medverka. Syftet är att gemensamt hitta rätt nivå för skadeförebyggande åtgärder och att utrustningen dimensioneras utifrån de förutsättningar som råder. Det första mötet hålls i oktober, avslutar Johan Lejdberg.

Skärmläns kopplad till båt.

Bilden visar ett test av skärmläns i juni 2018. Skärmlänsen är en del av Mälarhamnars skadeförebyggande utrustning som finns tillgänglig för verksamhetsutövare och räddningstjänst i händelse av olycka. Foto: Simona Averkite/Mälarhamnar

Publicerad

Senast ändrad