Studiebesök och dialogmöte med Sjöfartsverket i Södertälje

Den 3 september höll Sjöfartsverket i ytterligare ett dialogmöte för intressenter som berörs av det pågående arbetet i Södertälje kanal och sluss. Denna gång hölls mötet i Södertälje och inleddes med ett studiebesök vid konstruktionsarbetena vid Södertälje sluss.

Under studiebesöket vid Södertälje sluss pratade och visade projektledare Henrik Berg från Sjöfartsverket vad besökarna kunde se från den södra utkiksplatsen. Bland annat visades den torrdocka som håller på att anläggas.

Dialogmötet inleddes med en presentationsrunda där Ulrika Hamberg ny projektchef hos Sjöfartsverket presenterade sig. Mötet som var kortare denna gång, hade god ton, inte så många frågor och andades förståelse för slussprojektets olika byggfaser. Några deltagare utryckte oro över de kommande avstängningsveckorna våren 2020.

- Flera intressenter är oroliga för ökade kostnader, på grund av de veckolånga avstängningar av Södertälje sluss som Sjöfartsverket meddelat. Det finns ingen dialog om vem som står för fördyrade merkostnader som totalavstängningarna kommer innebära för de olika verksamheterna. Veckoavstängningarna kommer med stor sannolikhet påverka många företag, säger Thor-Björn Käck, projektledare för internationalisering och infrastruktur på Handelskammaren Mälardalen.

- Även om man planerar innebär det i praktiken att godset dessa veckor eventuellt får transporteras på annat sätt, lagerhållas eller helt enkelt att flöden stoppas. Det kommer med all sannolikhet ge ekonomiska konsekvenser för flera parter, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar.

Sjöfartsverket sa under mötet att de kommer meddela minst 6 månader i förväg, vilka veckor avstängningarna kommer att äga rum.

Flera av deltagarna menade att kostnadsreducering av farleds- och lotsavgift, som kom upp efter dialogmötet i Västerås, är frågor som vi måste fortsätta att diskutera för att undvika stora merkostnader för näringslivet. Frågan lyftes igen under mötet och Sjöfartsverket informerade om att de företag som får kostnadsökningar på grund av avlysningen får göra en ansökan om ersättning. Sjöfartsverket sa under mötet att de inte avser inte att ta fram någon speciell information för hur en sådan ansökan ska gå till.

Sjöfartsverket la fram ett förslag om att inte ha fler dialogmöten utan att företagen själva kunde ta kontakt, vid behov. Efter en diskussion framkom att fasta Skype-möten med jämna mellanrum för avstämning ändå borde hållas, vilket Sjöfartsverket var öppna för.

Besöksplattformen Södertälje sluss

Utsikt över Södertälje sluss från besöksplattformen. Foto: Karin Widén.

Arbeten i Södertälje sluss

Vid sidan av slussbron i Södertälje sluss anläggs en torrdocka. Foto: Karin Widén.

Publicerad

Senast ändrad