Högre segelfri höjd klar - möjliggör större fartyg till Västerås och Köping

Den segelfria höjden mellan öarna Bryggholmen och Oknö utanför Enköping är sedan i augusti förhöjd. Kraftledningsstolpar som tidigare var 73 meter har höjts till 107 meter. Det betyder att det nu kan passera stora fartyg förbi platsen. De nya korsningstornen som håller upp kraftledningarna på platsen är Sveriges näst högsta.

Höjningen av kraftledningsstolpar och ledningar är en del i det förberedande arbetet med Mälarprojektet som ska möjliggöra att trafik med större fartyg än idag ska kunna trafikera Mälarens farleder och ta sig till hamnarna i Köping och Västerås.

Projektet med att skapa en högre segelfri höjd har utförts av Svenska kraftnät och NCC.

NCC skriver på sin webb under rubriken Utmaningar att ”stor hänsyn tas då arbetena utförs i naturreservat med värdefulla naturtyper och fornminnen samt pågående sjöfart i farleden”.

På Svenska Kraftnäts webb går att läsa att ena kraftledningsstolpen, den som står på Bryggholmen är placerad i naturskyddat område och att projektet ”tillsammans med Länsstyrelsen har en plan med hänsyn till den känsliga miljön legat till grund för genomförandet. Omgivningen ska i möjligaste mån återställas och utöver det kommer flera kompenserade åtgärder att genomföras i närmiljön. Exempelvis planteras lind, lönn och stora ekar på ett område på fyra hektar för att återskapa likartade miljöer för djur- och växtliv. Med stolparna resta fortsätter återställningsarbetet och kompensationsåtgärderna under hösten.”

Läs mer om projektet på Svenska Kraftnäts egna webb Länk till annan webbplats..

Läs mer om projektet på NCC egna webb Länk till annan webbplats..

Bild: Nya högra kraftledningsstolpar.

Nya högra kraftledningsstolpar finns nu på plats över farleden utanför Enköping. Foto: Martin Freidh, Positionsbolaget AB.

Publicerad

Senast ändrad