Slakterimotet och Grindtorpsängen nya namn på cirkulationsplats och yta

Den så kallade Blå rondellen utanför Mälarhamnars gate som invigdes under förra året samt den yta för muddermassor som hittills kallats soldifieringsytan har fått nya namn. Rondellen har fått namnet Slakterimotet och ytan heter numera Grindtorpsängen. Detta efter beslut i byggnadsnämnden.

I samband med nybyggnation av cirkulationsplatser har namnberedningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad funnit det befogat att namnsätta dessa för att underlätta orienteringen och göra dem lättare att referera till.

Det nyligen namnsatta Slakterimotet ligger i korsningen Sjöhagsvägen - Slakterigatan och får namn efter den senare. Kvarteret intill heter också Slakteriet. I detta mot svänger man också av om man ska till Saluhallen Slakteriet som är beläget här. Namnet kommer av att Farmek hade ett slakteri här från 1934 fram till 1989.

Soldifieringsytan blir Grindtorpsängen
Det nya namnet för soldifieringsytan där de muddermassor som tas upp i hamnbassängen ska läggas initierades under skapandet av detaljplan 1817. Under planeringen av ytan framkom att den borde få ett namn och flertalet förslag skickades till namnberedningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Äldre karta Grindtorp.

Grindtorpsängen är det nya namnet på den yta som tidigare benämnts soldifieringsytan. Grindtorp var namn på ett torp som låg på platsen i början på nittonhundratalet. Bilden visar den häradsekonomiska kartan från 1907.

Eftersom ett nytt kvartersnamn behövdes bestämdes att ytan skulle få samma namn. Då området är flackt och närliggande områden har namn med –ängen bestämdes att ytan skulle få ett liknande namn. Namnberedningsgruppen valde att föreslå namnet Grindtorpsängen för byggnadsnämnden därför att det befintliga kvarteret Grindtorp låg strax intill. Grindtorp var namnet på det torp som låg här i början på nittonhundratalet, som den häradsekonomiska kartan från 1907 visar (se bild).

Planer för området kring Västerås hamn
Syftet med detaljplan 1817 planen var att möta den efter­frågan på mark som finns i an­slutning till Västerås hamn.

Läs mer via denna länk.

Här kan du läsa om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta, föp 67. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad