Angående alternativt förslag till resecentrum

Då ett förslag till alternativt resecentrum har presenterats i media vill vi från projekt Mälarporten bemöta det. Ett resecentrum med järnväg upphöjd på pelare, enligt förslaget som presenterats, skulle bli ett mångmiljardprojekt för Västerås skattebetalare. Det skulle också innebära upphöjda järnvägspelare i betong genom drygt två kilometer av den centrala staden.

Kommunstyrelsen i Västerås fattade beslut om att låta tågspåren vara kvar i markplan redan år 2010. Beslutet baserades på noggranna utredningar kring kostnader och byggnadsteknisk komplexitet, både kring att gräva ner och att höja upp tågspåren.

Det är också det politiska beslut som ligger till grund för det uppdrag att ta fram ett förslag till nytt resecentrum som projektgruppen har arbetat med under många år.

Nyhetsbild

Trafikverket bekostar endast järnvägslösningar på mark

Den största anledningen till att ha kvar järnvägen i marknivå handlar om kostnad. Trafikverket ska bygga om bangården vid Västerås central, genom att bredda perrongerna och utöka antalet spår och hållplatser för tåg. Trafikverket bekostar endast lösningar i markplan, så kallat grundutförande. Därför skulle alla andra lösningar behöva bekostas av Västerås skattebetalare.

En upphöjning av järnvägen genom att lägga spåren på pelare och broar, likt det förslag som presenterats i media, skulle bli kostsam. Som jämförelse kan nämnas Norrköping, där kommunen beslutat att gå in med 2,7 miljarder för att finansiera en ombyggd bangård på pelare. Då är inte kostnaderna för själva resecentrum eller torgytor inräknade.

– Det skulle även påverka stadsbilden med järnvägspelare i betong. En bangård på järnvägspelare behöver ha minst 4,5 meters höjd under sig, och ovanpå det behöver konstruktionen ligga. Så man kan räkna med en konstruktion med över 5 meter höga järnvägspelare i betong som går genom den centrala staden, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Järnvägen skulle behöva höjas upp med en försiktig lutning ganska långt före och efter stationen för att alla godståg ska kunna ta sig fram. Det räcker inte att höja upp spåren i anslutning till resecentrum. Spårupphöjningen skulle behöva starta ungefär vid Stallhagen och sluta vid E18 för att klara den lutning som krävs för godstrafiken.

Även en nedgrävning av järnvägen skulle kosta många miljarder. En jämförelse kan nämnas i Lund där en nedgrävning i nutid beräknas kosta staden omkring 20 miljarder kronor. En nedgrävning med tunnel i Västerås skulle behöva börja vid Hammarby och komma upp vid Hökåsen för att klara lutningar för godståg och för att komma ner tillräckligt under E18 och Svartån med alla kontaktledningar. 

Resenärernas framkomlighet under byggtid viktig

Vid den planerade ombyggnationen av resecentrum kommer resenärerna ha tillgång till ett tillfälligt resecentrum och en bro över spåren, som bekostas av Trafikverket. Det gör att tågtrafiken aldrig behöver stängas av, utan kan fortsätta som vanligt genom hela byggprojektet. Den lilla bron över spår kan dessutom användas efter byggtiden, som en extra passage.

– Vid en upphöjning av spåren skulle tågtrafiken behöva stängas av helt och ledas om via buss under långa perioder. En sådan ombyggnad kan inte ske i etapper. Allt arbete måste göras på samma gång och då kan resenärer inte vara i närheten, av säkerhetsskäl, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Att välja omtag av resecentrums detaljplan skulle även innebära en tidsförskjutning av bygget i många år och även försena utvecklingen av hela stadsdelen Mälarporten.

Publicerad

Senast ändrad