Angående flytt av lantmännens silo

Med anledning av Lantmännens yttrande på detaljplanen för Västerås resecentrum som hade samråd fram till den 18 december har media rapporterat om statusen för processen att hitta en lösning för att flytta Lantmännens silo i Mälarportsområdet.

I samrådsyttrandet öppnar Lantmännen upp för att överklaga planen om den antas. För att eventuellt kunna överklaga en detaljplan behöver parten som gör det ha lämnat liknande synpunkter även under samrådet. Om en överklagan av detaljplan sker är det inte Västerås stad, utan Mark- och miljödomstolen, som avgör om det finns anledning att bifalla överklagan. Lantmännen påpekar att de inte är kritiska mot själva detaljplanen men vill skydda sin verksamhet.

Lantmännens silo ligger på en tomt som kan bli attraktiv för bostäder. I dagsläget finns en skyddszon runt fastigheten, som sträcker sig in i området för resecentrums detaljplan och påverkar hur det området kan utvecklas. Lantmännens fastighet påverkas i sin tur av en skyddszon som finns runt avloppsreningsverket, som inte heller den tillåter bostäder.

En dialog om lösning har pågått mellan Västerås stad och Lantmännen i flera år. Lantmännen och Västerås stad är överens om en möjlig ny lokalisering vid kolkajen i västra hamnen och där är en ny detaljplan på gång. Eftersom förhandlingar om helhetsuppgörelsen kommer att gå in i skarpt läge det kommande året vill Västerås stad inte kommentera ärendet ytterligare i nuläget. Vi har varit öppna med att en flytt av verksamheten krävs för att kunna komma vidare med Mälarporten, och från projektets håll kommer vi självklart att informera när nya fakta finns att berätta om. Västerås stads avsikt är att ett beslut om silon ska vara taget innan detaljplanen antas.

För att förverkliga planerna för Mälarporten är det nödvändigt att vissa verksamheter i området flyttas eller på annat sätt hanteras. Innan jul blev det klart att Västerås stad förvärvar fastigheten där Thomas Betongs anläggning ligger. Mer om förvärvet av Thomas Betongs fastighet kan du läsa här.

Utöver Lantmännens silo är även avloppsreningsverket i området något som behöver hanteras för att kunna förverkliga visionerna. En utredning gällande om avloppsreningsverket ska flyttas eller byggas in pågår i Mälarenergis regi, och förväntas bli klar under året.

Följ projekt Mälarporten här på webben eller på Facebook för att löpande få nyheter från projektet.

Nyhetsbild

Skyddszonerna runt avloppsreningsverket och silon förhindrar i dagsläget den planerade utvecklingen och behöver därför kunna tas bort

Publicerad

Senast ändrad