Detaljplanen för resecentrum går ut på granskning

Ett nytt resecentrum som stärker det hållbara resandet i Västerås, nya torg och allmänna platser med liv, rörelse och ökad trygghet. Fler gröna stråk genom staden, nya bostäder och verksamheter i kollektivtrafiknära läge och ett nytt arkitektoniskt landmärke i Västerås långa historia. Mellan 22 december 2021 – 2 februari 2022 kan du tycka till om detaljplanen för resecentrum. Här hittar du information om planens innehåll och hur du tycker till.

Detaljplanen för resecentrum var ute på samråd 2018. Sedan dess har planen bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in, bland annat kring:

 • gestaltning
 • byggnadshöjder
 • grönstruktur
 • framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter

Planen har fått en högre detaljgrad i beskrivningarna. Det har även tagits fram en barnkonsekvensanalys och gjorts en kulturmiljöutredning.

Nyhetsbild
YouTube Visningbild

Presentation av detaljplanen

I den här videon berättar planarkitekterna om förslaget till detaljplan för Västerås nya resecentrum. Vi berättar bland annat om målbild för projektet, hur processen går till och hur du kan lämna synpunkter på förslaget.

Klicka dig fram i bildspelet och pausa när du vill.
Videon är inte textad.


YouTube Visningbild

Kvarter Sigurd 3

En viktig del i arbetet med detaljplanen är samverkan med olika aktörer. Här berättar Klövern mer om hur de planerar för Kvarter Sigurd 3 som ska innehålla nya bostäder och kontor

Videon är inte textad.

YouTube Visningbild

Presentation av resecentrum

Arkitekterna från BIG berättar om förslaget till nytt resecentrum.

Videon är inte textad.


Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget:

Granskning är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen samlar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget. Det är för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Granskningen pågår 22 december 2021 – 2 februari 2022

Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:

Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås

eller mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se

Yttranden som skickas in till Västerås stad under granskningen registreras som allmänna handlingar och är möjliga att begära ut. För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter (namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna.

Vad händer nu?

Granskningen pågår 22 december 2021 – 2 februari 2022. Sedan följer eventuella justeringar av planen innan den går till antagande först hos Byggnadsnämnden och sedan av Kommunfullmäktige.

Fakta:

Detaljplanen för resecentrum är en del i stadsutvecklingsområdet Mälarporten, som ska innehålla 7 000 nya bostäder, 15 000 arbetsplatser och ett nytt resecentrum. Mälarporten är en viktig del i utvecklingen av Västerås, med det strategiska läget nära citykärnan, Mälaren och kollektivtrafiken.

Huvudsakliga områden som har bearbetats i detaljplanen för resecentrum:

 • Resecentrumbyggnaden har etappindelats och anpassas efter Trafikverkets planerade ombyggnation av bangården.
 • Busstorget har bearbetats och fördubblats, busstrafikens framkomlighet har förbättrats.
 • Byten mellan olika trafikslag underlättas.
 • Lösningar för ökad trygghet har tagits fram.
 • Dagvattenhantering är planerad.
 • Sigurdkvarteret har fått ny kvartersstruktur.
 • Vasaparkens gröna stadsrum har förlängts mot Hamnparken.
 • Gång- och cykelvägar har fått bättre anpassning och lutningar.
 • Ett upphöjt landskap som sveper över spåren ger bra framkomlighet för cyklister och gående med separerad gång- och cykelväg.
 • En barnkonsekvensanalys har gjorts.
 • En uppdaterad kulturmiljöutredning har gjorts.
 • Skyddsavstånd till järnväg har bearbetats.
 • Buller/miljö har bearbetats.
 • Lösningar under byggtid har tagits fram.
 • En plan för genomförande av byggprojektet har tagits fram.
 • Ett helhetsgrepp har tagits för utformning och gestaltning av hela området. Vasakvarteret och Sigurdkvarteret får en samhörighet med resecentrums gestaltning och närliggande omgivning med ett sammanhållet formspråk.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg, ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 32 55

asa.rudhage@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad