Ett resecentrum anpassat för barns behov

Barn är en stor del av befolkningen i våra städer och samhällen och de behöver få ta plats i stadsbyggandet. Nu har arbetet startat med en ta fram en barnkonsekvensanalys för detaljplan resecentrum. Den ska hjälpa projektet framåt i ambitionen att skapa ett resecentrum som är tryggt och trevligt även för barn.

Ilona Stehn, landskapsarkitekt och konsult på Ekologigruppen, hjälper Västerås stad att ta fram barnkonsekvensanalysen för nya resecentrum.

- Jag tror det finns mycket goda grundförutsättningar att göra något bättre än hur det ser ut och fungerar idag. Idag är området varken ungdoms- eller barnvänligt, eller för delen vuxenvänligt, säger Ilona Stehn.

Nyhetsbild

Enligt hennes första analys så domineras stationsområdet i dag framför allt av stora ytor för olika trafikslag. Det är stora parkeringsplatser, lämnings- och hämtningsytor samt spårområdet.

- Tillsammans skapar de stora barriärer, dels fysiska dels mentala barriärer eftersom denna typ av ytor ofta är rätt så folktomma och svåra att överblicka, vilket lätt skapar otrygghet, säger Ilona Stehn.

Otryggheten har också påpekats av ungdomar som projekt Mälarporten har träffat i de dialoger vi har genomfört. Framför allt gäller det otryggheten i att ta sig till och från resecentrum.

- Här vet vi att det behöver bli både enklare och tryggare för ungdomar, där många till exempel åker buss. I framtiden kommer busstorget att vara under tak med skydd från vädret, det kommer att finnas mer service och det kommer att sitta ihop med resecentrum på ett naturligt sätt och upplevas som mer tryggt, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Viktigt med lekytor för mindre barn

Även det mindre barnet behöver få ta mer plats än det får i dagens stationsmiljö.

- Stationshuset är charmigt men tillsammans med påbyggnadsdelen med bron över spåren blir det väldigt trångt och krångligt att ta sig fram, vilket är särskilt problematiskt nu i Corona-tider. Och det finns inte mycket utrymme för mindre barn att ta plats och få vara som barn är, säger Ilona Stehn.

Det nya resecentrum kommer att ha ca 10 000 kvadratmeter yta i den första etappen som byggs, vilket kan jämföras med dagens resecentrum som har cirka 800 kvadratmeter, inklusive gången över spåren. Nya resecentrum kommer därför att ge en större möjlighet för barn och ungdomar att ha naturliga ytor för att lek och häng.

- Vi kommer att ha större lekytor inne i nya resecentrum där det även kommer att vara inomhusmiljö. Det blir en trevligare plats att vara på för exempelvis barnfamiljen som väntar på tåget. Vi planerar till exempel för platser där de som väntar kan laborera och leka med teknik, för att visa upp teknikstaden Västerås, säger Åsa Rudhage.

Det är även viktigt att det finns naturliga mötesplatser för ungdomar i nya resecentrum.

- Gången över spåren är en plats som en hel del ungdomar verkar passera och gilla att hänga på i dag. Här finns gott om väderskyddade sittplatser, och man kan spana ut över både spåren och på förbipasserande. Jag tänker att det är viktigt att ungdomar får bra platser att vistas på även i framtiden, säger Ilona Stehn.

Därför tar vi fram en barnkonsekvensanalys

Staden är en självklar livsmiljö för barn, från spädbarn upp till 18 år. De bor i staden, de pendlar till och från skola och fritidsaktiviteter, de utbildar sig, de leker och de möts.

Men stadsmiljöer med gator och mycket trafik är inte alltid en trygg och trevlig plats för barn att vara på. En tät bebyggelse med ökad trafik ger ett mindre utrymme för spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt.

I arbetet med nya resecentrum tar vi extra hänsyn till barn. Vi har haft ett flertal dialogtillfällen för att ta reda på vad barn och ungdomar har för önskemål och behov i nya resecentrum.

Som en del i arbetet ingår att ta fram en barnkonsekvensanalys för resecentrum. Då barnkonventionen blev lag i januari 2020 har det blivit ännu viktigare att ta hänsyn till barnens perspektiv. Under oktober månad drog arbetet igång med en analys av det nuvarande stationsområdet. Ett färdigt underlag kommer att presenteras under början av 2021.

Publicerad

Senast ändrad