Hur gick samrådet, och vad händer nu?

Läs om hur samrådet för Västerås resecentrum gick och vad som händer nu och framåt.

Under hösten genomfördes samråd för den första detaljplanen i projekt Mälarporten, Dp 1811 för Västerås resecentrum, Sigurd 3, Västerås 5:9. Ett plansamråd måste genomföras för att ge möjlighet till synpunkter innan detaljplanen antas. Samrådet var ett bra tillfälle för oss att nå ut med information om projekt Mälarporten och planerna för resecentrum, och samtidigt samla in synpunkter för att kunna förbättra planen.

Planförslaget baseras på ett beslut om att bygga ett resecentrum i markplan, taget av stadens politiker för ett antal år sedan. Innan det beslutet togs hölls samråd och utställning för översiktsplanen för stationsområdet, vilken varit vägledande i arbetet med att ta fram detaljplanen för resecentrum. Då diskuterades frågorna om hur järnvägen ska gå, vilken typ av resecentrum vi behöver och alternativa utformningar. Västeråsarna har även delat med sig av önskemål de har om resecentrum och stationsområdet i det genomförda projektet ”Tyck om din innerstad”. Det plansamråd som genomfördes i höstas handlade om att skapa en så bra detaljplan som möjligt utifrån de förutsättningar, mål och syften som tidigare förankrats beslutats.

Mål och syften med Västerås nya resescentrum

Västerås befolkning och resandet i regionen har ökat betydligt mer än förutspått. Inom 30 år passerar vi 200 000 invånare och tusentals pendlar varje dag mellan Västerås och Stockholm eller andra orter i Mälardalen.

Projektgruppen har fått i uppdrag från politikerna att skapa ett nytt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan alla trafikslag. Samtidigt som Västerås nya resecentrum blir en viktig trafiknod ska det skapa en brygga mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar. Eftersom Västerås resecentrum blir det första mötet med staden för många vill vi här samla allt det där som kännetecknar vår stad - viljan att tänka nytt, innovativt och miljösmart.

Förslaget till Västerås nya resecentrum är ett svar på dessa olika behov. Projektet är en stor, och viktig, investering för framtiden då en utveckling av resecentrum är viktig i både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Läs mer om ambitionerna med resecentrum här.

Vår målsättning under samrådet

Under samrådet ville vi nå ut brett, till många intressenter, och möta dem där de var. Vi ville skapa kännedom om projektet, och förståelse för vad det är vi vill åstadkomma och varför. Vi ville också samla in synpunkter som kan förbättra planen och projektet i sin helhet.

Vad vi gjorde under samrådet

  • Planförslaget skickades till ett hundratal olika intressenter, såsom hyresgäster, fastighetsägare, intresseorganisationer och föreningar, kommuner och andra sammanslutningar lokalt och regionalt.
  • Förslaget presenterades under samrådstiden i stadshuset, på centralstationen och på Expect Västerås. Digitalt fanns information att få på Västerås stads webbplats, Facebook, Instagram och i appen Västerås utvecklas. Vi informerade om samrådet på bussar och i busskurer i regionen samt i lokalpress.
  • Informationsmaterialet bestod av detaljplanen i sin helhet, med tillhörande kartor, en sammanfattning av planförslaget, en informationsfolder, 3D-visualisering på touchskärmar, informationsaffischer och -bildspel med information, samt möjlighet att uppleva det föreslagna resecentret genom förstärkt verklighet (AR) i appen Västerås utvecklas. Med appen kan användaren visualisera resecentrum på plats vid stationen och ”se in i framtiden”, samt visualisera 3D modellen exempelvis hemma på köksbordet. På webben fanns även beskrivande texter och illustrerade bilder.
  • Kvällen den 5 november genomfördes ett stort samrådsmöte på Expectrum i Västerås. På mötet hölls en timmeslång presentation med flera representanter från projektet. Efter presentationen gavs deltagarna möjlighet att ställa enskilda frågor till ett tjugotal experter på sju olika frågestationer. På så sätt kunde fler komma till tals och få svar på just sina frågor. Ca 130 personer besökte mötet. Den stora presentationen Live-sändes även på Facebook.
  • För att möta många människor fanns representanter från projektet på flera platser runt om i Västerås vid många olika tillfällen. Förhandsinformation om dessa informationstillfällen gavs på Facebook, på vasteras.se samt i lokaltidningarna. Vi besökte flera skolor, Kokpunkten, KRLSG2, centralstationen, Expect Västerås och MDH för att informera, diskutera och svara på frågor.

Så, vad fick vi för respons?

Vi fick under samrådet in 160 officiella samrådsyttranden, med sammanlagt 700 synpunkter. Utöver dessa fick vi även synpunkter i form av mejl till projektgruppen, insändare och debattartiklar i tidningen, och skriftliga och muntliga idéer och tillrop när vi besökte skolor och träffade invånare på olika platser.

Samrådsyttrandena kommer från nämnder, styrelser och bolag, regionala organisationer, angränsande kommuner, föreningar, politiska partier samt västeråsare. Flera remissvar innehåller förslag till kompletteringar och förtydliganden av planens innehåll. Många synpunkter rör frågor som kommer att behandlas först i efterföljande planering och en del behandlar frågor som inte längre är aktuella utifrån var i processen projektet befinner sig nu.

Den största kategorin av inkomna synpunkter rör gestaltning av resecentrum och Varatornet, både negativa och positiva. Många yttranden rör även nedgrävning av järnvägen, och gång- och cykelfrågor. En hel del inkomna synpunkter behandlar också frågor om mer generell planering kring tåg- och busskapacitet och trafikbelastning.

En sammanställning av samtliga remissvar kommer att redovisas i en längre samrådsredogörelse, i samband med att detaljplanen ställs ut för granskning.

Vad händer nu?

Vi har gjort en första genomgång av alla inkomna synpunkter, kategoriserat dem och påbörjat planeringen för att följa upp dem. Under våren kommer vi att utvärdera vilka synpunkter vi ska beakta och göra de åtgärder som krävs. Det kan vara t.ex. förtydliganden i planen, ytterligare utredningar, justeringar i planen eller kanske bara att förklara på ett bättre sätt hur vi tänkt eller varför vissa synpunkter inte kommer att tillgodoses eller regleras i planen.

I takt med att arbetet fortlöper berättar vi mer om de olika kategorierna av frågor och synpunkter som vi fick under samrådstiden. Vi kommer att informera om hur vi arbetar vidare med vissa frågeställningar i planen och förklara hur vi hanterar andra frågor parallellt med planarbetet.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad