Nya resecentrum - långsiktigt samarbete med Trafikverket

Västerås stads förslag till nytt resecentrum har arbetats fram i nära samarbete med Trafikverket. Förslaget som nu närmar sig antagande är ett resultat av många års arbete och utredningar. Den här texten är framtagen tillsammans med Trafikverket.

Nya resecentrum i Västerås kommer att byggas i samband med att Trafikverket bygger om bangården vid stationen. Bangården för persontrafik ska både få fler spår och förlängas - för att öka kapaciteten och förbättra tillgängligheten för resenärerna.

Nyhetsbild

 

Trafikverket stöder etappindelning

Innan Trafikverket kan börja bygga om bangården i Västerås behöver ombyggnationen finnas med i den nationella transportplanen för transportinfrastruktur, (NTP).

– Det är hård konkurrens om medlen i nationell plan. Trafikverket har uppmuntrat och stöder en ombyggnation i etapper, enligt liggande förslag till nytt resecentrum. Det underlättar för Trafikverket när det gäller att få finansiering i den nationella transportplanen, säger Tomas Holmlund, samhällsplanerare på Trafikverket.

Bangårdsombyggnationen har delats upp i två etapper. I etapp 1 av bygget planerar Trafikverket att utöka bangården med fler spår för tågtrafik, men förlängningen av bangården görs först i etapp 2.

Det här är ett sätt att dela upp kostnaderna, både för staden och Trafikverket, och i stället bygga efter kapacitetsbehov. Att bygga om hela bangården i ett svep är både kostnadsdrivande och onödigt ur kapacitetssynpunkt.

Arbete pågår för att säkra hela Trafikverkets finansiering av etapp 1 (600 miljoner) till den nationella planen 2026, men delar av arbetet har redan fått finansiering med 95 miljoner.

Läs mer: Trafikverkets börjar bygga om bangården.

Åtgärdsvalsstudien visar inget behov av upphöjd bangård i Västerås

Tidigt i processen för nytt resecentrum utreddes frågan om att höja upp järnvägen. Alternativet avskrevs enhetligt av kommunstyrelsen 2010, av flera anledningar.

Då Trafikverket endast bekostar grundutförande av spårombyggnad så kommer all form av upphöjning av spåren på bro, bank eller vall att landa på skattebetalarna i Västerås. Som grundutförande räknas en ombyggnation i marknivå, om inte särskilda behov finns.

– Enligt den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket har tagit fram så finns inte särskilda behov av en upphöjd bangård i Västerås. En upphöjning är alltid dyrare än att låta spåren ligga kvar i marknivå. Det är därför inget som Trafikverket bekostar, säger Tomas Holmlund, Trafikverket.

Risker med bussar under spårområde

Det nya busstorget för resecentrum planeras där nuvarande bussterminal finns. Platsen är noga utredd och hänsyn tas till den infrastruktur som i dag finns under marken.

I ett alternativt förslag till utformning av resecentrum som lyfts i debatten är bussterminalen i stället förlagd under järnvägen. Det är en konstruktion som Trafikverket undviker.

– Bussterminal under plattformar för tåg medför större risker med hänsyn till explosion och brand och är något Trafikverket vill undvika, säger Tomas Holmlund, Trafikverket.

Trafikverket säkrar passage över spår under byggtiden

Under byggnationen av nya resecentrum kommer Trafikverket att säkra tillgänglighet till plattformar och tåg genom en mindre bro över spåren, när den nuvarande stationen rivs. Den kommer att ligga i höjd med nuvarande biluthyrning, och finnas kvar under flera år. Bron är demonterbar och kan därför återanvändas i framtiden.

– Erfarenheter från liknande produktion i järnvägsnära miljö har beaktats. Tanken med förslaget till nytt resecentrum är att vi ska kunna bygga den nya bron över spår ostört och inte ha resenärer i närheten. Det här är för att hålla isär byggproduktionen med resenärerna – vi vill undvika att ha allmänheten för nära bygget. Det finns alltid en skaderisk för allmänheten, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Kontakta oss

Jonas Living

Byggprojektchef

Telefon: 070-519 12 68

cecilia.sjostrand@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad