Resecentrum – i samarbete med experter inom konstruktion

Vi får en del frågor till projektet om hur konstruktionen för nya resecentrum ska fungera. Konstruktionen har arbetats fram i samarbete med Tyréns, som är experter på området. I den här texten förklarar vi mer om resecentrums konstruktion och olika utmaningar med att bygga i järnvägsnära miljö.

Det finns många tekniska utmaningar med att bygga i järnvägsnära miljö. Enligt Järnvägssäkerhetslagen krävs därför relevant kompetens inom området för att få projektera konstruktioner vid järnväg.

Tyréns som är upphandlade konstruktörer för resecentrum har relevant kompetens enligt lag och god erfarenhet av liknande projekt.

Nyhetsbild

De är involverade i flera andra stora järnvägsprojekt, så som projekteringen för bygget av nya Slussen och av Stockholm centralstation, där de utreder och projekterar en ny spårlösning.

 

Bron över spår kräver pålning i mark

Tyréns har gjort indikerande geotekniska undersökningar på stationsområdet, något som görs innan konstruktionen planeras. Undersökningarna har bland annat visat att det är drygt 15–20 meter ner till berggrund, med grundvatten 1,5 meter från markytan. Marken under består även av sjöbotten. Därför behöver all konstruktion ta extra hänsyn till både berggrund, Mälaren och grundvatten.

Den nya bron över spår ska bli 62 meter lång och vara till för fotgängare och cyklister. Bron ska fungera som passage inomhus och utomhus, och även ha trappor, rulltrappor och hissar ner till perrongerna. Bron behöver bäras med pålar ner till berget och det kommer det att krävas 15–18 fundament med cirka 9 pålelement styck ner till fast berg.

– Den här typen av grundläggning är både kostnadsdrivande och utmanande, särskilt eftersom tågtrafiken ska vara i drift under bygget, säger Karl Graah-Hagelbäck, avdelningschef för Tyréns Sverige AB.

För att kunna utföra grundläggningen samtidigt som spåren intill är i drift, kommer det att behöva slås ner tillfälliga spontlådor, en slags stödkonstruktion, omkring varje fundament.

– Grundläggning genererar mycket buller och är tidkrävande i järnvägsmiljö. Stål och betong som används vid grundläggning har även stor påverkan på klimatet, varför vi försöker undvika för mycket grundläggning när det är möjligt, säger Karl Graah-Hagelbäck, avdelningschef för Tyréns Sverige AB

Spontlåda

 

Hänsyn till buller för omgivningen

En viktig faktor vid byggnation i järnvägsmiljö är hänsyn till omgivningen. Järnvägar kan ge en stor påverkan på omgivningen med både buller och vibrationer i mark. De byggnader som finns runt järnvägen i dag är detaljplanerade utifrån den bullernivå som en markförlagd järnväg ger. Det är därför viktigt att inte skapa ytterligare buller- och vibrationsproblematik för närboende och andra verksamheter som redan finns på platsen.

Den nya bron över spår är en gång- och cykelbro, och kommer därför ha en liten påverkan på omgivningen.

– Den här typen av bro har en relativt mild kravbild i jämförelse med väg- och järnvägsbroar, eftersom den inte bär tunga rörliga laster i form av fordon eller tåg. Skillnaden mellan dagens- och planerad station är därför liten i vibrationshänseende, säger Karl Graah-Hagelbäck, avdelningschef för Tyréns Sverige AB.

Stålbalkar håller upp taket

Tyréns har även varit med i konstruktionen av resecentrums tak. Det ska byggas med en välbeprövad konstruktionslösning med stålpelare och aluminiumplåt eller takduk. På takets sekundärbalkar läggs TRP-plåt och isolering innan tätskiktet sist läggs på plats.

Taket kommer att ha flera syften, utöver själva takfunktionen. Det kommer att ha naturlig ventilation, solceller för energiförsörjning och även ta hand om regnvatten för återvinning.

– Det är viktigt att vi har en konstruktion som inte kräver för stort underhåll, då det lätt blir en dyr driftkostnad. Under utvecklingen av resecentrumförslaget har vi kunnat minska mängden stål som krävs för taket. Det har minskat kostnaden och förenklat byggnationen och därmed även byggtiden, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Resecentrum takkonstruktion
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad