Utredningar om gång- och cykelpassager pågår parallellt med resecentrums samråd

Västerås nya resecentrum har till uppgift att knyta ihop staden över järnvägen. Passagerna för fotgängare och cyklister är viktiga, en central del i denna ambition.

I detaljplaneförslaget föreslås inga större förändringar i befintlig gatustruktur. Södra Ringvägen, inom planområdet, och Kungsängsgatan, i direkt anslutning till planområdet, ligger kvar i befintliga lägen.

När konstruktionen av resecentrum har säkrats har de definitiva måtten på broarna över järnvägen klargjorts. I detta arbete har avstånden över järnvägen ökats vilket får till följd att passagerna upp och ner från broarna blir högre och lutningen likaså. Detta kunde vi konstatera i samband med konstruktionsgranskningen, och då lät staden Ramböll utreda lutningen för fotgängare och cyklister. Utredningen visar att lutningarna är för stora, d.v.s. vi fick bekräftat att åtgärder behöver vidtas. I planen konstateras att dessa sträckor behöver ses över ytterligare.

För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, har staden därför gått vidare för att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum. Gång- och cykelflödesanalyser genomförs tillsammans med Jernhusen, Trafikverket, Klövern och Kungsleden. Dessutom har en trafikanalys för centrala Västerås initierats för att ligga till grund för de kommande åtgärder som behövs. Det är kopplingen Vasaparken-Resecentrum-Silopassagen som har hög prioritet, d.v.s. förutsättningarna att ta sig förbi Södra Ringvägen och Kungsängsgatan. Här pågår utredning och förbättringsarbete parallellt med samrådet för resecentrums detaljplan, ett arbete som är mycket viktigt för att målbilden för Västerås nya resecentrum ska kunna uppnås.

Publicerad

Senast ändrad