Utredning om gång- och cykelflöden i Mälarporten har levererats

För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, har staden gått vidare för att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum. Spacescape tillfrågades av Jernhusen, Kungsleden, Klövern, Trafikverket och Västerås stad att göra en gång- och cykelflödesanalys för att stötta resecentrums, och hela Mälarportens genomförande.

Västerås nya resecentrum har bland annat till uppgift att knyta ihop staden över järnvägen, och Mälarporten ska knyta ihop citykärnan med vattnet och olika stadsdelar med varandra samtidigt som den nya stadsdelen utvidgar Västerås city. Passagerna för fotgängare och cyklister är viktiga, en central del i denna ambition.Analysen fastslår Kungsängsgatan till en självklar huvudgata i den nya stadsdelen Mälarporten. Gatan bör ses som Mälarportens motsvarighet till Stora gatan och utvecklas på samma sätt som denna, med aktiva bottenvåningar, handel och service. Kungsängsgatan är enligt analysen även det viktigaste stråket för cykelflöden vilket gör det nödvändigt med separata och väl tilltagna cykelbanor längs denna gata.

Nyhetsbild

Stråkanalysen visar att en omvandling av Stora gatan till stadsgata skulle medföra att gatan stärks ytterligare. En passage över spåren i Östra Ringvägens förlängning är viktig för att binda samman Mälarporten med Kopparlunden och de centrala delarna av Västerås. Detta är något som bör bearbetas, enligt Spacescape.

De högsta gångflödena i Mälarporten kommer troligtvis att återfinnas i anslutning till Sigurdspassagen. Passagen förbi spåren längre österut, i Östra Ringvägens förlängning är dock viktig för att skapa ett stadsdelsövergripande stråk som binder samman de nya stadsdelarna (Öster Mälarstrand, Mälarporten, Ängsgärdet och Kopparlunden) med Västerås befintliga stadskärna. Ytligare en intressant sak som analysen visar är att Västerås stadskärna har potential att växa mot öster och söder när de planerade områdena Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet bebyggs, en utveckling som välkomnas av Västerås Citysamverkan. Staden och Citysamverkan jobbar nära varandra när det gäller cityutvecklingen och potentialen vi ser.

Resultat av analysen är en viktig del av det fortsatta arbetet av utvecklingen av Västerås nya resecentrum och Mälarporten vilket kommer att återspeglas i kommande utställning av detaljplanen för resecentrum.

Här kan du läsa gång- och cykelflödesanalysen Pdf, 8.9 MB.

Publicerad

Senast ändrad