Västerås (nästan) längst pågående detaljplan nu i mål

Efter 16 år är detaljplanen för resecentrum klar och antagen av kommunfullmäktige. Omvärldsläget med pandemi, terrorattacker och klimatförändringar har påverkat förslaget, som vuxit fram i takt med omvärldens förändringar. Åsa Rudhage har arbetat med planen i nio år och är glad att den nu är i mål.

– Jag är otroligt glad över att vi äntligen har fått ett beslut. Det är stort, en riktigt milstolpe. Jag är stolt över vårt arbete, och att vi har fortsatt jobba på även när vi har haft tuffa utmaningar att lösa, säger Åsa Rudhage.

Redan 2007 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheterna för stationsområdet. Själva detaljplanen för resecentrum startade år 2014 med ett planuppdrag.

Nyhetsbild

Stora omtag efter samråd och politiskt uppdrag

Åsa Rudhage kom in i arbetet som planarkitekt i början av 2015. Då hade staden just haft en arkitekttävling om resecentrums utformning. 2015 beslutades det om att gå vidare med förslaget från BIG.

– Efter det fortsatte vi att vidareutveckla förslaget. Vi hade diskussioner internt och externt med berörda aktörer. Jag minns att det kom förslag som var ganska extrema och att vi fick anstränga oss ganska hårt för att hålla fast i stadsbyggnadsidén vi ville uppnå. Vi hade olika mål med projektet, men för stadens del var det hela tiden viktigt att knyta ihop staden på båda sidorna av spåren, säger Åsa Rudhage.

Samråd hölls 2018. Flera idéer prövades och många synpunkter kom in. År 2020 kom ett uppdrag från politiken att minska kostnaderna för projektet. Tillsammans mynnade det ut i stora omtag i arbetet.

– Både i Vasakvarteret och Sigurdkvarteret började vi i stort sett om från början. Vi gjorde grundligare analyser, bland annat genom interna workshops och kompletterande utredningar för exempelvis kulturmiljön. Förutom ett nytt resecentrum möjliggör vi nu även för utveckling av ytorna intill, vilket är minst lika viktigt som själva resecentrum. För att ett resecentrum ska bli attraktivt och tillgängligt, behöver även ytorna runt omkring bidra med det, säger Åsa Rudhage.

Robust förslag som tålt vidareutveckling

Förslagen bollades med arkitekterna och olika kompetenser bland annat inom trafik, barnkonsekvens och buller. Resecentrum delades upp i två etapper och till den ursprungliga gestaltningen – ”en stad – ett tak”, adderades även ”ett landskap”.

Det vidareutvecklade förslaget presenterades 2021.

– Jag tycker att förslaget har blivit bättre och bättre ju mer vi har arbetat med det. När vi la till "ett golv", landskapet runt omkring, tycker jag verkligen att det blev ett lyft för hela planen. Det är ett robust förslag som har tålt en vidareutveckling utan att ge vika för den ursprungliga idén. Snarare har det vidareutvecklats och stärkts ännu mer, säger Åsa Rudhage.

Detaljplanen gick ut på granskning årsskiftet 2021–22.

– Synpunkterna som kom in under granskningen var betydligt färre. Nu tror jag de allra flesta bara väntar på att det ska komma i gång på riktigt, säger Åsa Rudhage.

Terrorattack, pandemi och klimatet har påverkat förslaget

Trots att det är ovanligt att en detaljplan tar så lång tid (bara någon enstaka plan i Västerås har pågått längre än resecentrums detaljplan), kan Åsa se flera fördelar med att förslaget fått växa fram. En konstant omvärldsbevakning och en snabb utveckling runt om i världen har satt sin prägel på utformningen.

– Jag minns terrorattacken på Drottninggatan. Jag och Sanna (Edling, projektchef i Mälarporten) hade möte någon dag efter och hade bild på dåvarande förslag uppe. Då insåg vi hur enkelt det var att bara köra in i en entré med en lastbil. Det blev ett medskick till arkitekterna att jobba om terrasserna utanför entréerna, säger Åsa Rudhage.

Pandemin stärkte Åsa och teamet i att de landat rätt i ett förslag där flödet var fördelat på flera olika entréer. Barnkonventionen blev lag och det bestämdes tidigt att resecentrum skulle fokusera på barnperspektivet.

Det blev också större fokus på klimatförändringar, något som fick mer utrymme i det omarbetade förslaget.

– Nya fordon har också tillkommit under tiden. I början av projektet så var knappt lådcyklar vanliga. Idag har vi diskuterat mikromobilitet i stor utsträckning. Vi har insett hur snabbt utvecklingen går och att det behövs en ödmjuk inställning till det. Vi brukar säga i projektet – ”Det enda vi vet är att vi inte vet”.

En produkt av många kompetenser

Arbetet med resecentrum har involverat många personer inom staden, förutom projektgruppen. Även många externa konsulter deltagit med sin kompetens genom att ta fram specialutredningar. En styrka i att ha varit ett omtalat projekt är att uppmärksamheten även nått de som varit intresserade av att vara med på resan.

– Det har märkts att många vill arbeta med projektet, att man söker sig särskilt till resecentrum. Det har gjort att vi haft tillgång till hög kompetens. Det är väldigt hög nivå på arbetet som har utförts, både internt och av konsulter. Flera av konsulterna har jag haft tätare samarbete med under flera år och jag vet att de är väldigt glada nu när detaljplanen antas. Att vi dessutom har en så erkänd arkitekt som är upphovsman har också varit inspirerande och vi har haft ett fint samarbete med BIG hela tiden, säger Åsa Rudhage.

Publicerad

Senast ändrad