Visa sökformulär

Kristiansborgsområdet

Nu utvecklas badhusområdet genom en ny detaljplan och med privata fastighetsbolaget Hemsö som ny badhusägare.

Kristiansborgsbadet

Kristiansborgsbadet byggdes 1961 och är sedan dess en plats som ligger många västeråsare varmt om hjärtat. Västerås stad har därför arbetat för att utveckla området genom en ny detaljplan och samtidigt se till att badet kan drivas vidare långsiktigt med en privat ägare.

Badets framtid

Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2020 att godkänna avtal mellan Västerås stad och Hemsö. Avtalen innebär att Hemsö köper Kristiansborgsbadet och byggrätter för skola och bostäder. Den 1 februari 2021 blev Hemsö formellt ny ägare till Kristiansborgsbadet.

Kristiansborgsbadet kommer att utvecklas till en modern motions- och friskvårdsanläggning med simbassäng. Friskvårdsanläggningen ska drivas av Actic som redan idag driver gym och bad på Kristiansborg. Ambitionen är också att blåsa liv i det romerska badet. Hemsö planerar att starta ombyggnationen av Kristiansborgsbadet sommaren 2021.

I detaljplanen för Kristiansborg, som beslutades under våren 2020, blir det tydligt vad en ny ägare får och inte får göra när det gäller renovering och modernisering. För att få ett badhus som uppfyller dagens krav kommer renoveringar att behövas.

Kristiansborgsbadet är en plats för vuxna motionärer som gärna simmar i en lite lugnare miljö. Den lokala föreningsverksamheten ligger som tidigare på Lögarängsbadet.

Byggrätter för skola och bostäder

I avtalet mellan Hemsö och Västerås stad ingår också byggrätter för skola och för bostäder. Hemsö har idag flera utbildningsfastigheter i området kring Kristiansborgsbadet och i och med byggrätterna får de också möjlighet att bygga en högstadie- och gymnasieskola samt bostäder. Byggrätten för skolan är 6 800 kvadratmeter och 4 700 kvadratmeter för bostäder.

Mer om byggrätter för skola och bostäder

Därför säljer Västerås stad Kristiansborgsbadet

2013 gjordes en utredning om badhusen i Västerås. Den visade att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att staden själv skulle fortsätta att driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet. Det skulle innebära för stora kostnader för både drift och renovering. Därför bestämde kommunfullmäktige i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet. Det var då redan beslutat att staden skulle satsa på att bygga ett helt nytt badhus på Lögarängen eftersom det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt. Lögarängsbadet hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad.

Detaljplan för Kristiansborgsområdet

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Genom detaljplanen som antogs i mars 2020 kan vi utveckla Kristiansborgsbadets verksamhet samtidigt som de höga kulturmiljövärdena skyddas.

Via länken kan du läsa mer om detaljplanen.

Detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897

I korthet innebär detaljplanen att:

  • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och parken
  • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
  • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
  • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik.

Flygfoto över Kristiansborgsområdet.

Kristiansborgsbadet byggdes 1961 och är en historiskt viktig plats i Västerås. Platsen har genom åren betytt mycket för västeråsarna. I detaljplanen finns ett tydligt budskap - att byggnaden ska användas till bad- och gymverksamhet även i framtiden och att byggnaden inte får rivas.

Enligt detaljplanen ska byggnaden skyddas, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts. De pekar ut de mest skyddsvärda delarna.

Utvändigt får badhuset skydd för bland annat fasader, tak och fönster. Invändigt skyddas bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Badhusbyggnaden har pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Det innebär att byggnaden inte får förvanskas eller förfalla. Byggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara för framtiden.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk med låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer. De framhävs av en högre central del av byggnaden där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande.

Det romerska badet är en viktig del av badet som bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter.

Prenumerera på nyheter från Kristiansborg

Är du intresserad av utvecklingen av området Kristiansborg och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration

Frågor och svar om detaljplanen

Hur ser tidplanen för detaljplanen ut?

  • samråd 29 mars - 30 april 2019
  • utställning 20 dec 2019 - 31 januari 2020 
  • antagen 18 mars 2020

Kommer de nya husen att byggas i parken?

De nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats som vetter mot Kristiansborgsskolan och Kristiansborgsallén.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Vad händer med ladan i parken?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Ryttersborgsgatan och Vallgatan ska kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.

 

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen