Visa sökformulär

Bygga eller riva

Det krävs nästan alltid lov när du vill bygga eller riva något inom ett område med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område kan det vara annorlunda. Ta därför alltid kontakt och kolla upp vilka regler som gäller för just det du vill göra.

Viktig lagändring från 1 juli om när du får börja bygga

Lovbeslut efter 1 juli tar fyra veckor från kungörelse innan de börjar gälla. Det betyder att du inte får börja bygga förrän det gått fyra veckor efter att ditt bygglov har kungjorts. Du ska också, som tidigare, ha fått ett startbesked innan du börjar. Vi kungör alla beslut om lov på Post- och Inrikes Tidningars webbplats. Där kan du se vilket datum ditt lov har kungjorts.

Här på Post- och Inrikes Tidningars webbplats ser du när ditt beslut blivit kungjort.länk till annan webbplats

Så här får du lov att bygga och riva

Ta hjälp av vår Bygglots när du ska söka bygg eller rivningslov

Det är viktigt att du får veta så mycket som möjligt innan du ansöker om lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Därför är du är alltid välkommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din ansökan. Om dina frågor behöver svar från en handläggare, förmedlar Bygglotsen dig vidare till rätt person.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Bygglov

Om du tänkt bygga nytt, bygga om, göra tillbyggnader eller sätta upp skyltar behöver du nästan alltid söka bygglov för det. Det gäller också om du tänker använda en byggnad till något annat än det den ursprungligen byggdes för. Till exempel om du vill göra om en bostad till förskola. Du får börja bygga först när du fått både bygglov och startbesked.

Ansökan

För att vi ska kunna hand­lägga ditt ärende så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in alla handlingar vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende. Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vad det är du planerar att bygga eller ändra.

Använd e-tjänsten för an­sökan om bygg- eller rivnings­lov eller skicka in blan­ketten och de hand­lingar som behövs till byggnadsnämnden.

E-tjänst för ansökan om bygg- och rivningslov.

Blankett för ansökan om bygg- eller rivningslov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Bygglov och startbesked

Bygglovet är tidsbegränsat. Du måste börja bygga inom två år från att du har fått ditt bygglov beviljat och du måste vara klar senast inom fem år från det att du fått ditt bygglov.

Du får inte börja bygga förrän du fått ett start­besked och ditt lov blivit giltigt. I ditt bygglov framgår det vilka handlingar du behöver lämna in för att få ett startbesked. I enklare fall får du startbeskedet tillsammans med ditt beviljade bygglov.
Bygglovet kungörs på Post- och Inrikes Tidningar. Efter fyra veckor från datum för kungörelsen, får du börja bygga.

Byggnation

För större byggnationer blir det minst ett arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår.

Slutbesked

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Slutbeskedet får du när du har visat att alla krav som ställts i sam­band med bygg­lovet är upp­fyllda. Om du flyttar in eller an­vänder bygg­naden innan du har fått ditt slut­besked kan du få betala en sanktions­avgift.

Behandla slutbeskedet som en värdehandling. Det är viktigt att det finns kvar den dag du ska sälja ditt hus.

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Rivningslov

Rivnings­lov är ett skriftligt till­stånd som du får av bygg­nads­nämnden. Rivnings­lovet ger dig lov att riva eller ta bort hela eller delar av bygg­nader inom en fastig­het. Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. De kan visa dig var led­ningar­na ligger och markera ut det på marken.

Mälarenergis webbplats om ledningsvisning.länk till annan webbplats

Ansökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om riv­nings­­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vårt Kon­takt­center innan du skickar in din an­sökan. Du hittar kon­takt­upp­gifter längre ner på sidan.

Använd e-tjänsten för an­sökan om bygg- eller rivnings­lov eller skicka in blan­ketten och de hand­lingar som behövs till byggnadsnämnden.

E-tjänst för bygg- och rivningslov.

Blankett för ansökan om rivningslov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Beslut

Byggnadsnämnden fattar beslut om rivningslov.

Du får inte börja riva förrän ditt lov blivit giltigt. Rivningslovet kungörs på Post- och Inrikes Tidningar. Efter fyra veckor från datum för kungörelsen, får du börja riva.

Hur lång tid tar beslutet?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

För vem

När behövs bygglov?

Du som planerar att bygga till, bygga ut eller bygga om ditt hus behöver i vissa fall ansöka om bygglov. Läs mer på sidan Bygga nytt, ändra eller riva.

Bygga nytt, ändra eller riva.

Så här gör du

Hur går det till?

Vad kostar det?

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om ­lov. Till exempel för ny­byggnad eller till­byggnad av enbostads­hus. Garage eller car­port, in­glasad ute­plats eller bal­kong, upp­förande av mur eller plank har också fast avgift. I övriga ärenden räknar vi ut avgiften i varje enskilt fall.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Ett bygglov tar högst 10 veckor

Det tar som mest 10 veckor att handlägga din bygglovsansökan. Tiden räknas från det att alla handlingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Handläggningstiden beror på:

 • om du har skickat in alla handlingar som krävs
 • kvalitéten på de handlingar du har lämnat in, om de är skalenliga samt om de är tydliga och rätt utförda
 • om byggnadsnämnden behöver ta beslut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detaljplanen för området eller om vi behöver kontakta grannar eller andra berörda
 • vilken tid på året du ansöker om bygglov.

Om ditt ärende behöver utredas mer kan handläggningstiden förlängas med 10 veckor till.

Vad betyder orden?

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov beviljat kommer en bygg­nads­inspektör kalla till tekniskt samråd i de fall det behövs. Vid samrådet ska du redovisa hur bygg­projektets organi­sation ser ut och hur de tekniska kraven enligt Boverkets byggregler ska uppfyllas.

Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontroll­plan är det samlade dokument som beskriver entre­prenörens (sökandens) egna dokumen­terade kontroller i ett bygg­projekt. I kontroll­planen ska du ange vilka an­mäl­ningar du ska göra och vilka intyg och övriga hand­lingar som du ska lämna för att intyga att alla kontroller är utförda. Du behöver alltid skicka in en kontrollplan med din ansökan.

För de allra flesta åtgärder krävs en kontrollansvarig. Det är en person som ska hjälpa dig att ta fram en kontrollplan. Hen ska också se till att kontrollplanen följs samt delta vid samråd, besiktningar och andra kontroller.

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Startbesked

Ett startbesked är ett beslut på att du får börja bygga. Du får inte börja bygga innan du har fått ett så kallat start­besked från byggnads­nämnden. För att få ett start­besked ska du visa att din åtgärd uppfyller kraven i plan- och bygg­lagen. Det gör du genom att lämna in de handlingar som blivit bestämda i lovet eller vid det tekniska samrådet.

För vissa mindre åtgärder lämnas start­beskedet i bygg­lovet. Du ska också ha ett giltigt bygglov innan du får börja bygga. Det tar cirka fyra veckor från att ett lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar till dessa att det blir giltigt. Om du börjar bygga innan du fått ett start­besked och giltigt lov kan byggnads­nämnden besluta om att ta ut en sanktions­avgift.

Arbetsplats­besök

En byggnads­inspektör från byggnads­nämnden ska göra minst ett arbetsplats­besök vid ditt bygge om tekniskt samråd har hållits. Hen ska då kontrollera att kontroll­planen och bygg­lovet följs, att den kontroll­ansvarige är när­varande i till­räcklig ut­sträckning och att inget uppen­bart strider mot bygg­reglerna.

Slutsamråd

Ett slut­samråd ska hållas om ett tekniskt samråd tidigare har hållits. Slut­samrådet hålls normalt på bygg­arbets­platsen. Om det är uppen­bart onödigt att hålla ett slut­samråd kan kommunen besluta att avstå från det.

Så här jobbar vi

Om du inte är nöjd med ditt besked

Överklaga bygglov

Om du vill över­klaga ett beslut om lov eller förhands­besked måste du göra det inom tre veckor från det att du har delgivits beslutet, det vill säga fått infor­mation om det. I din över­klagan ska du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Du ska lämna in din över­klagan till byggnads­nämnden. Om du är sakägare, men ändå inte del­givits beslutet, har du fyra veckor på dig att överklaga från det att beslutets har publicerats i Post- och Inrikes tidningar.

Bygglovet vinner laga kraft

När ett bygglovsbeslut vunnit laga kraft innebär det att det inte längre går att överklaga. Bygglovsbeslutet vinner laga kraft om vi inte fått in någon överklagan inom lagstadgad tid. Den lagstadgade tiden är tre veckor efter delgivning eller fyra veckor efter kungörelse.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Helgarbete i Kopparbergsrondellen

  För att forcera arbetet med cirkulationsplatsen i korsningen Kopparbergsvägen-Östra Ringvägen arbetar stenläggarna lördag och söndag under ett par helger.

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?