Logotyp
Visa sökformulär

Bygglov

Nästan allt som byggs påverkar sin omgivning. Det gäller även för när man river eller gör större förändringar i marken. Därför krävs det ofta någon form av tillstånd för att skapa nytt, ändra eller riva. Här kan du läsa mer om hur du får hjälp i den processen.

Vad innebär det?

När du ska bygga, riva eller göra något med marken kan det i de flesta fallen kräva någon form av tillstånd. Det bästa är att prata med oss innan du skickar in din ansökan. Då kan du få klarhet i vilka regler som gäller och vad som är möjligt att bygga. Du får enklast kontakt genom vårt Kontaktcenter. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vill du veta hur lovprocessen går till, kan du läsa mer på sidan om bygglovsprocessen. Där finns alla delar med från ansökan till slutbesked.

Länk till sidan om bygglovsprocessen.

Inom område med detaljplan krävs det ofta lov

Du ska nästan alltid ha bygglov om du ska bygga nytt eller vill bygga till. Det kan också krävas lov om du ska göra ändringar på eller i en byggnad. Här är några exempel på när det krävs lov.

 • Att bygga en ny byggnad eller anläggning.
 • Att göra tillbyggnader på en byggnad eller anläggning som redan finns.
 • Att ändra det byggnaden används till. Till exempel från kontor till bostad.
 • Att byta fasad, material på taket eller färg på fasaden.
 • Att väsentligt ändra hur en byggnad ser ut. Till exempel sätta upp eller ändra skyltar.
 • Att bygga större plank eller mur.
 • Att anlägga en parkering.
 • Att ställa upp en container, husvagn eller tält, en längre tid.

Det är undantag för attefallsåtgärder

I vissa fall räcker det att du gör en anmälan när du ska bygga en eller flera byggnader. Det är då de tillsammans blir 25 kvadratmeter som störst. Den nya byggnaden ska också ligga på tomt med en- eller tvåbostadshus. Läs mer om hur det i länken här nere.

Länk till sidan om att bygga utan bygglov.

Att bygga bostäder

Ska du bygga flerbostadshus, kan vår sida om bostads­byggnads­processen hjälpa dig. Där beskriver vi processens olika delar och vilket ansvar de olika aktörerna har. Vi har också mer detaljerad information för villa och mindre fler­bostads­hus.

Länk till sidan om bostadsbyggnadsprocessen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till sidan om villor och flerbostadshus.

Byggkran över hamnen

Skyltar och ljusanordningar

Det krävs i de allra flesta fall bygglov för att sätta upp nya skyltar eller ändra de som redan finns. Även olika typer av ljuslådor kräver bygglov. Läs mer vad som gäller på vår sida om skyltning.

Länk till sidan om skyltning.

Bygga uteservering

Om du vill bygga upp din uteservering på ett däck eller som en tillfällig byggnad, exempelvis med tak eller som ett tält ska du söka bygglov. Även fasta icke hopfällbara parasoller/markiser kan kräva lov. Om byggnaden du vill bygga uteservering intill är av kulturhistorisk betydelse ska du alltid ta kontakt.

De flesta uteserveringar behöver inte ha bygglov. Ställer du möbler och staket direkt på marken och bara har lösa parasoller eller en markis krävs inget lov.

Läs mer här i länken om tillstånd hos polisen och bygglov för uteservering.

Ska du riva, ändra marken eller fälla träd?

Du behöver rivningslov om du ska riva en del eller en hel byggnad inom område med detaljplan. Ska du göra ändra marknivån mer än en halvmeter eller ta ner ett träd, kan du behöva ha marklov. Läs mer om vad som gäller i länkarna här nere. Det bästa är att ta kontakt för att höra vad som krävs för det du vill göra.

Länk till sidan om att riva och rivningslov.

Länk till sidan om marklov.

För dig som ska göra parkering i sam­band med bygg­lov

Här får du hjälp med att ta fram rätt antal parkeringar till den nya byggnaden. Du kan dels läsa i parkerings­programmet. Där hittar du en över­gripande be­skrivning av parkeringar i Västerås. Dels kan du läsa i parkerings­rikt­linjerna. I dessa beskriver vi lite mer i detalj de faktorer som på­verkar antalet parkeringar. Du får också hjälp av en e‑tjänst. Med den kan du räkna ut det preliminära antalet parkerings­platser som du behöver. I broschyren visar vi hur du bäst kan ut­forma parkering för cyklar. Till din hjälp har du också en check­lista och en karta.

Innan du gräver, kontrollera led­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. De kan visa dig var led­ningar­na ligger och markera ut det på marken.

Länk till Mälarenergis webbplats om ledningsvisning.länk till annan webbplats

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.

Länk till Boverkets broschyr Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.PDF

Länk till Boverkets webbplats om bygglov.länk till annan webbplats

För vem

För vem?

För dig som är eller kommer att bli företagare, som till exempel vill

 • bygga nytt
 • bygga om eller ändra, invändigt eller utvändigt
 • bygga till
 • riva
 • sätta upp skylt
 • ändra användning av en byggnad
 • ändra i marken
 • ta ner träd
 • söka strandskyddsdispens.
Så här gör du

Så här gör du

Ta hjälp av vår Bygglots innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

De hand­lingar du ska skicka in med din an­sökan är alltid be­roende av vad du ska bygga. Här visar vi en generell lista. Var med­veten om att det kan be­hövas både fler och ibland färre hand­lingar.

När du gör an­sökan om bygg­lov kan du använda vår e-tjänst. Du hittar den i en länk under punkt­­listan. De här handlingarna och uppgifterna ska du bifoga med din ansökan

 • Situations­plan baserad på för­enklad ny­bygg­nads­karta. Den för­enklade ny­bygg­nads­kartan kan du be­ställa i e-formuläret i länken nere på sidan, eller på telefon 021-39 00 00, val 3.
 • Ritning på fasader. Den be­fintliga fasaden ska också vara med när det gäller en till­bygg­nad.
 • Plan­ritning.
 • Ritning med sektioner, genom­skär­ning av bygg­naden.
 • Uppgifter om färg- och materialval.
 • Förslag till kontroll­plan. Du hittar en enkel mall i länk längre ner på sidan.
 • Upp­gifter om vem som har kontroll­ansvar. Det skriver du in på ansökan.
 • Om det krävs, en geo­teknisk under­sökning.

Länk till e-tjänst för bygglov.

Länk till blankett för an­sökan om bygg­lov.Word

Länk till e-formulär för beställning av nybyggnadskarta.länk till annan webbplats

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Länk till enkel mall för kontrollplan.Word

Länk till exempel på en kontrollplan.PDF

Länk till Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Du måste få lov och startbesked innan du får börja bygga

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt samråd. Där bestäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. När du har fått ditt start­besked får du börja bygga.

Du måste få slutbesked innan du börjar använda det du byggt

När du har byggt klart behöver vissa kon­troller göras. Det har att göra med säker­het, brand­skydd och tillgänglighet bland andra. Du ska också träffa oss i ett slut­samråd. Där bestäms vilka hand­lingar du ska skicka in för att få ditt slutbesked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din nya bygg­nad.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar bygga utan lov och startbesked, eller flyttar in utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Länk till sidan om svartbygge, olovligt byggande.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt bygg­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. Till exempel för ny­byggnad eller till­byggnad av enbostads­hus. Garage eller car­port, in­glasad ute­plats eller bal­kong, upp­förande av mur eller plank har också fast avgift. För övriga ärenden räknar vi ut avgiften i varje enskilt fall. Du kan läsa mer om avgifter och taxan i länken här nere.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan bygg­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.                             

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Bra länkar

Bra länkar

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att åt...

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?