Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Glöm inte att skicka in din årsrapport för köldmedia senast den 31 mars för föregående års förbrukning av köldmedier till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vad räknas som köldmedier?

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). En stark växthusgas bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Ett av våra största miljöhot är ökningen av växthusgaser.

För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar som innehåller F-gaser.

På bilden syns en vägg fylld med olika typer av fläktar.

Om du är operatör (ägare) av en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Inrapportering för år 2019

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Senast den 31 mars 2020 ska du som ansvarar för en anläggning skicka in årsrapporten för köldmedia för 2019. Den som är ansvarig ägare av en fastighet eller anläggning den 31 mars ansvarar för inrapporteringen, även om du är ny ägare av en fastighet. Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Observera att det är endast certifierade kylfirmor som får göra kontrollerna. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av Incert.

Incert – person- och företagscertifieringlänk till annan webbplats

Regler för läckagekontroll

Inrapporteringen av köldmedia ska göras enligt den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall. Det är därmed operatören som ansvarar för att underteckna och skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten i tid.

Nedan följer en liten sammanfattning om vad som gäller:

För att veta hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e) din anläggning (fastighet) har kontakta en certifierad kylfirma.

Mängden koldioxidekvivalenter                                Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer                                                    1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer                                                  1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer                                                1 gång per 3 månader

Det här ska årsrapporten innehålla

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten. Här följer några fler delar som måste vara med:

Du som är operatör (ägare) ska underteckna rapporten och skicka den miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi ser helst att du skickar den digitalt i första hand till mhf@vasteras.se. Vill du posta den är adressen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

För handläggning av en fullständig köldmedierapport faktureras 1 470 kronor. Om uppgifterna behöver kompletteras kostar det extra.

Vanliga brister i rapporten:

Förbjudna köldmedier

Från och med 1 januari 2020 får det inte ske nyinstallation av kylar eller frysar som innehåller köldmedium som har ett GWP över 2500 (t ex R404A eller R507A). Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalenter (CO2e) överstiger 40 ton.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000. Exempel på F-gas med CFC är R12 och R502.
HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002. Exempel på F-gas med HCFC är R22.

Anmälan om ny anläggning

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontakta en certifierad kylfirma för att göra detta.

Ska du ta över en annan verksamhets köldmedia använder du blanketten nedan.

Anmäl ägarbyte av köldmediaPDF

Skrotning av kylanläggning

Information om utrustning/aggregat som har skrotats under kalenderåret ska finnas med i årsrapporten. Observera att skrotning av utrustning/aggregat endast får göras av en certifierad kylfirma. 

Om du inte skickar in årsrapporten

Då myndigheterna tycker det är viktigt att det inte släpps ut köldmedier i miljön kan du få betala straffavgift till staten, så kallad miljösanktionsavgift. Det gäller bland annat om du inte skickar in årsrapporten eller om du skickar den för sent.

Så här ser avgifterna ut: