Säljer du tobaksvaror? Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. Då måste du ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

På bilden ser du cigaretter utan filter fotade uppifrån.

Den 1 juli 2019 började en ny Tobakslag att gälla.
Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. 

Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)PDF

Finansieringsplan, bilagalänk till annan webbplats

Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)PDF

Vad betyder den nya tobakslagen?

Det här krävs för att få tobakstillstånd

Kommunen, Polismyndigheten och Skatteverket kommer granska både personlig och ekonomisk lämplighet. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande (PBI) i företaget kan till exempel vara en aktieägare eller en styrelseledamot. För att erhålla tobakstillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningPDF

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn.

Avgiften för tillståndsprövning ska betalas i förväg innan prövningen startar. Inbetald avgift återbetalas inte ifall tillståndet avslås.

Frågor och svar

Kan jag nekas tillstånd att sälja tobak?
Ja, företagare kan nekas tillstånd. Det är direkt kopplat till den sökandes ekonomiska skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning.

Vem ansvarar över att rökförbudet följs?
Den som äger och disponerar en lokal är ansvarig.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

Ansökan om tobakstillstånd

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)Word

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel)Word

Anmälan om ändring eller upphörande

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)PDF

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel)PDF

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)PDF

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel)PDF

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, sökandePDF

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, PBIPDF

Egenkontrollprogram och finansieringsplan

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningWord

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)PDF