Visa sökformulär

Uteservering

Sommarens alla uteserveringar bidrar till att Västerås blir en levande och attraktiv stad. Staket, bord och stolar, parasoller och markiser påverkar helhetsintrycket, men också tillgängligheten. Därför är det viktigt att du som har uteservering följer våra riktlinjer.

Så här gör du

Det är mycket att tänka på när du ska bygga en uteservering. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar.

Vår ordinarie säsong för uteserveringar är 1 april – 31 oktober. Vi har under vintern 2019/2020 haft uteserveringar på prov även under vintern och vi kommer att ha ett försöksår till 2020/2021.

Steg 1

Samla in fakta och planera

Läs igenom vilka regleringar som finns för uteservering för att veta hur den får se ut.

Riktlinjerna på denna sida gäller uteserveringar som placeras på offentlig platsmark. Sådan mark ägs ofta av Västerås stad, men även privat mark och gallerior kan räknas som offentlig plats. Kontakta oss om du är osäker vad som gäller.

Uteserveringen ska i första hand ligga i anslutning till restaurangbyggnadens fasad. Börja därför alltid med att kontakta din fastighetsägare för medgivande innan du går vidare i processen. I de fall det inte är lämpligt att placera uteserveringen intill fasaden, kan den så kallade möbleringszonen användas.

Allt från möblemang till utsmyckning ska placeras inom den tillåtna ytan för serveringen. Inget får ställas ut eller hänga ut utanför serveringsytan.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme förbi serveringen, så kallad fri passage. Vid en gångbana måste den fria passagen vara minst 1,5 meter bred. Vid en gång- och cykelbana måste den fria passagen vara minst 2 meter bred. Serveringsytan får inte täcka ledstråk för synsvaga.

För alkoholtillstånd krävs att ytan för servering är överblickbar och avgränsad med hjälp av staket eller rep. Även om du inte serverar alkohol kan en avgränsning vara bra, då den säkrar framkomlighet och tillgänglighet.

Tänk på:

 • Att materialet i avgränsningen ska vara anpassad till offentlig miljö. Ett staket i lättare utformning är att föredra. Det kan till exempel vara en genomsiktlig avgränsning i smide, metall eller lättare träkonstruktion.
 • Att avgränsningen ska vara genomsiktlig. Detta för att människor på serveringen ska kunna ta del av stadslivet utanför, och att de som passerar ska kunna ta del av den pågående restaurangaktiviteten.
 • Att om du väljer rep som avgränsning, bör repet vara av en grövre variant för att synskadade ska kunna känna det. Sätt också en bräda längst ner på staketet, en så kallad tvärslå som ska vara 10 – 35 centimeter hög. Brädan fungerar som ett ledstråk för personer med synnedsättning då de kan känna avgränsningen med teknikkäpp.
 • Att ett staket i mörk kulör skapar kontrast mot omgivningen vilket underlättar tillgängligheten för personer med synnedsättning. Vi rekommenderar en höjd på 0,9 meter för avgränsningen. En höjd över 1,0 meter kräver bygglov.
 • Att entrén till serveringen ska vara minst 1,0 meter bred.
 • Att avgränsningar som angörs i marken kräver särskilt tillstånd hos Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Detta är inte tillåtet:

 • Ett trädgårdsstaket som avgränsning är inte tillåtet.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.

Uteserveringen ska vara en del av gatan och stadslivet, och den måste följa gatans villkor. Av den anledningen ska möbler så långt det är möjligt placeras direkt på marken. Vid stor nivåskillnad eller mycket ojämnt underlag kan ett upphöjt golv vara aktuellt. Det bör i så fall vara så lågt som möjligt.

Behövs ett upphöjt golv måste även en ramp anslutas. Rampen ska vara permanent, det vill säga fast ansluten till golvet, och 0,9 – 1 meter bred. Rampen ska placeras inom det upplåtna området för uteserveringen och får inte luta för mycket. Maximal lutning på rampen är 8%, det vill säga 1:12. Den optimala lutningen är 5 procent, det vill säga 1:20. Rampen får vara maximalt 10 meter lång. Vilplanet måste vara minst 2 meter. Kontrastmarkering och handledare ska finnas längs rampen.

För att kunna nyttja serveringen under solgassande timmar och sommarregn är det bra med parasoller och markiser. Parasoller är att föredra då de ger ett luftigare intryck och är lätta att flytta om så krävs. Markisen ska vara helt frihängande och ge en så öppen karaktär som möjligt. Endast i undantagsfall tillåts fasta tak eller pergola, vilka kräver bygglov.

Utstickande markiser och parasoller kan hindra framkomligheten och måste därför vara inom den upplåtna ytan.

Höjd vid gångbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,3 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gångbanan. Vid gång- och cykelbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,5 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gång- och cykelbanan.

Färgsättningen på parasoller och markiser ska vara diskret. Varumärkesreklam tillåts inte, däremot får restaurangens logga eller namn förekomma.

Vi är restriktiva med att ge tillstånd till uteserveringar på trädäck eller som en tillfällig byggnad exempelvis med tak eller som ett tält. Anledningen är att tillgängligheten försämras.

Om uteserveringen är stor kan tillstånd ges även för en bar eller serveringsdisk i uteserveringsytan. Det finns även krav för hur barer ska se ut. Barerna ska inte uppfattas som byggnader och får inte skymma och blockera siktstråk eller dominera gatorna och torgen. En lägre del av baren är att föredra för kortväxta och rullstolsburna. Ansökan för uteservering med bar ska innehålla en beskrivning på barens utseende med plan och fasadritningar.

Elinstallationer ska ske enligt gällande regler för elsäkerhet. Fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker. Kablar ska vara väl förankrade och försedda med godkända snubbelskydd.

Tillståndsinnehavaren ansvarar för daglig städning på och omkring uteserveringen. Bord och stolar ska stå i ordning, ytor till och från uteservering/serveringsdiskar/toaletter ska vara fria från hinder. Tänk på framkomligheten så att alla besökare känner sig välkomna.

Musik från uteserveringen kan vara störande för omgivningen. Det är endast tillåtet att spela bakgrundsmusik som inte överröstar samtal och inte stör närboende. Särskilda villkor för ljud och öppettider gäller. För mer information kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om du vill bygga ute­servering intill en kultur­historisk plats eller byggnad ska du alltid ta kontakt med Bygglots på Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Stora Torget och Bondtorget kommer att göras om de närmaste åren. Målet är att göra dessa torg till en av citys viktigaste samlingsplatser. Här ska det finnas utrymme för många saker såsom torghandel, toaletter, cykelställ, allmänna sittplatser, tillfälliga event mm. Uteserveringarna är en viktig del av upplevelsen.

Enligt detaljplanen får marken inte får bebyggas med permanenta konstruktioner. Du kan däremot ansöka om bygglov för en konstruktion som är monterad under sommarsäsongen. Bygglovet gäller vanligtvis i fem år åt gången, men i samband med ombyggnationen av torgen kan detta komma att bli kortare än fem år. Har du ett giltigt bygglov idag och vill ändra uteserveringen väsentligt i storlek eller utseende krävs en ny bygglovsansökan.

Möblerna ska vara välkomnande för gästerna och vara anpassade till offentlig miljö. De ska vara stabila, bekväma och klara av att stå utomhus. Metall, smide och i vissa fall plast är bra material på utemöbler.

Möblerna ska vara tillgängliga för alla. Kombinera gärna möbler med och utan armstöd så att alla kan använda uteserveringen. Vissa möbler försämrar tillgängligheten. Exempel på dessa är vita möbler som kan blända personer med synnedsättning. Möbler där bänk och bord sitter ihop är inte tillgängliga för alla och passar inte heller in i stadsmiljön, liksom klumpiga möbler av trä.

Avståndet mellan bordsbenen ska vara så stort att en rullstolsburen person kan komma intill bordet. Avståndet mellan bordsbenen måste då vara minst 0,8 meter alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 meter på kortsidan. Höjden på borden bör vara 0,7 - 0,85 meter. Under bordet ska det inte finnas någon tvärslå eller liknande som hindrar att den rullstolsburne personen kan komma intill bordet.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme att ta sig fram till borden för personer med någon form av funktionsnedsättning. Övermöblera inte uteserveringen. Använd möbler som är lätta att flytta så att en rullstol kan placeras vid ett bord.

Bild med mått på hur ett bord ska vara anpassat för en person som sitter i rullstol.
Siffran två

Förbered dina handlingar

Det är bra om du tidigt tar kontakt med oss, för att få råd kring din uteservering. Se kontaktuppgifter nedan för olika typer av frågor:

Vårt Kontaktcenter kan hjälpa till att svara på frågor kring platsmark, bygglov, trafiksäkerhet med mera.
Ring 021-39 00 00 knappval 3.

Frågor som rör ordning och säkerhet bör du kontakta Polisen.
Besöksadress: Tillståndsgruppen, Västgötegatan 7, 722 11 Västerås eller ring 114 14.

Innan du kan skicka in din ansökan ska du förbereda följande handlingar:

 • Fyll i ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
  Information och ansökan om polistillstånd för uteservering på allmän platsmark länk
 • Ta fram en situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras, närmsta byggnader samt omgivning med gator och trottoarer. Rita in alla fasta föremål kring uteserveringen för att den fria passagen ska kunna bedömas. Detta kan vara till exempel träd, cykelställ, stolpar, parkmöbler med mera.
 • Gör en måttsatt planritning i skala 1:100/1:50 som visar uteserveringens utformning inklusive möblering. Även höjdmått och eventuella lutningar ska redovisas.
 • Bifoga foton, bilder eller tydliga beskrivningar av all utrustning (bord, stolar, parasoller, avgränsningar, barer och eventuell annan utrustning).
 • Ansök om bygglov för upphöjt däck, fasta tak, tält och/eller vid avgränsningar som är högre än 1 meter.
 • Ansök om schakttillstånd för parasollfundament med mera.
Siffran två

Skicka in din ansökan

Sök tillstånd senast den 15 februari för att vara säker på att din ansökan hinner behandlas. Har polismyndigheten fått din ansökan för sent kan det hända att de avvisar din ansökan. Du betalar en avgift för din ansökan, även om du får avslag. Tänk på att du måste söka nytt tillstånd inför varje år.

Vid ansökan om uteservering görs en bedömning av lägen för uteserveringen, tillgängligheten samt hur trafiksituationen ser ut. Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark efter att ha fått teknik- och fastighetsförvaltningens godkännande.

Siffran två

Byggstart och nedmontering

Tillstånd för uteservering kan ges mellan 1 april och 31 oktober. Uteserveringen får byggas upp tidigast en vecka före startdatum och ska vara nedmonterad en vecka efter sökt periods utgång.

Efter nedmontering ska ytan för uteserveringen städas från matrester, flottfläckar och annat skräp. Om inte området städas kommer teknik- och fastighetsförvaltningen beställa städning av ytan på tillståndsinnehavarens bekostnad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?