Ventilationskontroll

Brister i inomhus­klimatet anges ofta som skäl till hälso­problem hos de som använder bygg­nader. På senare år har det ökat. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Om ventilationskontroll

En viktig åtgärd för att komma till­rätta med pro­blemen är att göra ventila­tionen bättre. Brist på skötsel och under­håll har i många fall gjort att funktionen i ventilations­systemen har blivit sämre. Därför har riks­dagen tagit beslut om att obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system ska ske.

Obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system förkortas ofta OVK.

Nyckelord i samband med ventilationskontroll

Byggnadens ägare

Det är du som äger byggnaden som ska kon­trollera att ventila­tionen fungerar. Det ska göras i olika inter­valler. Det gäller oavsett vem som an­vänder din bygg­nad.

Besiktningsperson

Bara den som har rätt be­hörighet får göra kon­trollen.

Protokoll

Vid kon­trollen ska det föras proto­koll. Det gör besiktningspersonen. Underskrivet protokoll skickas till bygg­nadens ägare och till bygg­nads­nämnden.

Ett utvändigt ventilationsdon på en tegelvägg. Foto: MostPhotos.

Bygg­nads­nämnden

Nämnden bevakar att man följer för­ordningen om OVK. Det är även hos nämnden som de in­lämnade proto­kollen registreras.

Intyg

När en kon­troll är gjord, skrivs ett särskilt in­tyg. Det är besiktnings­mannen som gör det. In­tyget ska sättas upp på väl synlig plats i bygg­naden.

Information om obligatorisk ventilationskontroll, Boverket

Tips du kan prova för att ventilationen ska bli bättre

Så här jobbar vi

Det är bygg­nads­nämnden som be­vakar att reglerna om obligatorisk ventilations­kon­troll följs. Proto­koll efter besikt­ning av bygg­nader lämnas in till oss. Det är också här på nämnden de blir registrerade.

Reglerna om OVK står i förordningen som heter (SFS 1991:1273) BFS 2011:16 OVK 1.

Föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, Boverket

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

Stadshuset

Telefonnummer: Nå byggnadsnämnden via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

byggnadsnamnd@vasteras.se