Logotyp
Visa sökformulär

Resultat från gymnasieenkät 2017

Det har skett en positiv utveckling enligt årets gymnasieenkät, där det samlade resultatet är positivt på de flesta områden. Svaren ska tolkas med en viss försiktighet på grund av den låga svarsfrekvensen.

Så här tycker eleverna om gymnasieskolan

​Kommunala och fristående skolor

Under vårterminen 2017 har Skolinspektionen skickat ut enkäter till elever och personal i Västerås kommunala och vissa fristående skolor, vilket krockat med de ordinarie kommungemensamma enkäterna. Det har medfört att Västerås stads enkäter har fått en betydligt lägre svarsfrekvens (47 procent) än förra året, vilket gör att utvecklingen av resultaten måste tolkas med försiktighet. Generellt sett har eleverna svarat mer positivt 2017 än 2016, men på grund av den låga svarsfrekvensen går det inte att bedöma om dessa svar är representativa.

Kommunala skolor

Det man kan se är att resultaten generellt ökar, och på vissa skolenheter sker det kraftiga förbättringar. Ett systematiskt arbetssätt, och en gemensam struktur kring lärandet kan vara möjliga förklaringar till en sådan resultathöjning.
 
Under våren 2017 har Skolinspektionen genomfört sina elev- och personalenkäter. Resultaten från elevenkäten, som genomförs av elever som går i årskurs 2 på gymnasiet, sammanfattas i 14 punkter. Eleverna i Västerås anger i högre grad att de vet vad som krävs, att de får stimulans i undervisningen osv än vad som är snittet för riket. Av 14 mätetal anger elever i Västerås högre resultat på 12 av dem, och lika värden på resterande 2.
 
Det finns en viss skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Generellt verkar pojkar vara mer nöjda med verksamheten i skolan. Flickor anger i lägre utsträckning att de är nöjda med verksamheten, med undantag för frågor om grundläggande värden på skolan samt argumentation och kritiskt tänkande.
 
Orsaken till varför pojkar är mer nöjda med verksamheten är något som behöver undersökas vidare.

Gymnasieelever

Publicerad 2017-06-09 09.05

Senast ändrad 2017-10-05 06.01