Visa sökformulär

Datakabel grävs ner längs cykelbanor 

Under hösten gräver IP-Only ner datafiber i Västerås för att förbinda ett regionalt datanät i Västmanland och Södermanland.

I Västerås sker grävningarna i tre stråk som påverkar gång- och cykelbanor:

  • Hacksta-Bäckby-Råby–Pettersberg–Aroslund–Skallberget–Tunbytorp
  • Anslutningen längs Norrleden från riksväg 66–Önsta Gryta–Tunbytorp
  • Stenby.

Det mesta av grävarbetena sker i grönytor bredvid gång- och cykelbanorna men på vissa sträckor går det inte att undvika att asfalten grävs upp. Schakten fylls igen efter hand. Framkomligheten för cyklister kommer att påverkas oavsett om det grävs i asfalt eller gräs eftersom maskiner och material måste använda gång- och cykelbanan. Eventuella omledningar ska tydligt skyltas. Vissa sträckor som påverkas är nyasfalterade. När vi asfalterade dem var IP-Onlys ledningsnät ännu inte känt.

Snöröjningen på enstaka sträckor kan komma att påverkas i mindre omfattning. IP-Only arbetar för att grävarbetena ska bli klara så snart som möjligt för att undvika arbete under vintern. De sträckor där schakt krävs utmed sopsaltstråket kommer att prioriteras och göras klara innan sopsaltningen börjar.

Grönytor kommer att återfyllas. Finåterställning med jord och grässådd är väderberoende och sker senast under våren 2018. Asfaltsytor kommer att hårdgöras tillfälligt under vintern för att återställas under våren 2018. När återställningen är klar besiktigas ytorna.

Arbetet och återställningen kostar inte något för skattebetalarna.

Nyhetsbild

Publicerad 2017-10-10 10.56

Senast ändrad 2017-10-10 11.08