Visa sökformulär

Resultat från förskoleenkät 2018

I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg.

Så här tycker föräldrarna om förskolan

Kommunala och fristående förskolor

Västerås stads förskoleenkät fick nya frågor 2017. Frågor till vårdnadshavare har hämtats från Skolinspektionens frågeformulär till förskoleföräldrar i syfte att dels kunna jämföra med resultat för andra kommuner, dels för att få bättre kvalitetssäkrade frågor. För barn har nya frågor utvecklats för att få mer information om barns upplevelser av förskolan. Detta gör att det enbart går att göra jämförelser med föregående år. Jämförelser med andra kommuner kommer att kunna göras när Skolinspektionen presenterar resultat från sina enkäter i juni.
 
Föräldrar är fortfarande, i genomsnitt, mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg. Dock har nöjdheten med hur förskolorna arbetar med normer och värden minskat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Föräldrar är något mindre nöjda med anpassningar efter barns behov (som innefattar frågor om gruppstorlekar och personaltäthet), även om det har ökat jämfört med föregående år.

Kommunala förskolor

Jämfört med förra årets enkät är resultatet i stort sett oförändrat på verksamheten totalt. I år provade flera enheter att använda digitala enkäter, vilket ledde till en lägre svarsfrekvens på dessa enheter. Detta behöver beaktas vid nästa enkättillfälle. Svarsfrekvensen var totalt 55 procent bland de kommunala förskolorna. Det är stora variationer mellan förskolorna och cheferna analyserar sina egna resultat för att vidta de åtgärder som behövs. Vissa mönster kan utläsas, exempelvis att förskolan är viktig för barnen, särskilt i områden med hög social vikt. Där enheterna har höga resultat beskriver man att man arbetar mycket med bemötande, att vara närvarande pedagoger, reflektera med barnen kring trygghet och lärande, ha barnråd och andra systematiska aktiviteter för att öka barnens delaktighet. Man framhåller också vikten av att arbeta i mindre grupper som en väg till framgång. Gemensamma slutsatser är att trygghet och omsorg får högre betyg än lärande och utveckling.

Publicerad 2018-06-15 13.01

Senast ändrad 2018-06-15 13.01