Visa sökformulär

Resultat från grundskoleenkät 2018

I årets grundskoleenkäter visar resultatet på frågorna om bemötande i årskurs 9 att resultatet är 2,9 av 4 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 sammantaget för de fristående och kommunala skolorna. De kommunala skolorna har något högre resultat än de fristående.

Så här tycker eleverna och föräldrarna om grundskolan

Kommunala och fristående skolor

Under våren 2018 har Västerås stad skickat ut enkäter, med Skolinspektionens frågor, till elever och vårdnadshavare i Västerås kommunala och fristående grundskolor. Men en jämförelse med år 2017 går inte att göra då svaren i årets egna enkät är på en fyrgradig skala. Det går heller inte att göra jämförelser med andra kommuner. Däremot kan resultat från den egna skolenkäten redovisas för både kommunala och fristående skolor i Västerås.
 
Resultatet på frågorna om bemötande visar att i årskurs 9 är resultatet 2,9 av 4 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna. Resultatet för de kommunala skolorna är något högre än resultatet för de fristående. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 sammantaget för de fristående och kommunala skolorna. De kommunala skolorna har något högre resultat än de fristående.
 
På frågorna som handlar om nöjdhet är resultatet i årskurs 9 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna 2,8 av 4. Resultatet är något högre för de fristående skolorna än för de kommunala. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 sammantaget för de fristående och kommunala skolorna. De fristående skolorna har något högre resultat än de kommunala.

Kommunala skolor

Under våren 2018 har Skolinspektionens frågor använts, vilka också användes förra året. Jämfört med tidigare år är svarsfrekvensen på skolenkäten lägre. Cirka 25 procentenheters lägre svarfrekvens i årskurs 9 jämfört med föregående år. Det beror dels på tekniska problem och dels på brister i processen/den mänskliga faktorn. Det är högre svarsfrekvens i de lägre åldrarna. Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra säkra slutsatser och göra analyser. I resultatsammanställningarna som erhållits saknas uppdelningen pojkar och flickor.
 
Resultatet på frågorna om bemötande visar att i årskurs 5 är resultatet 3,2 av 4 och i årskurs 9 är resultatet 3,0 av 4. Västerås väl inarbetade ”Alltid bästa möjliga möte” är väl etablerat i verksamheterna. Att få en hundraprocentig nöjdhet med bemötande är såklart önskvärt. Ibland behöver beslut tas som går emot vad eleven önskar vilket, av eleven, kan uppfattas som ett mindre bra bemötande.
 
På frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet” är resultaten:

  • Elever årskurs 5: 3,2 av 4
  • Elever årskurs 9: 2,8 av 4
  • Vårdnadshavare förskoleklass: 3,5 av 4
  • Vårdnadshavare grundsärskola: 3,7 av 4
  • Vårdnadshavare grundskola (årskurs 2 och 5): 3,5 av 4

Resultaten visar på relativt hög nöjdhet och tendensen att nöjdheten i lägre åldrar är större än i högre håller i sig, med undantag för vårdnadshavare grundsärskolan.

Publicerad 2018-06-15 13.00

Senast ändrad 2018-06-15 13.00