Visa sökformulär

Förenklade regler för solcellspaneler och solfångare

Från och med idag, den 1 augusti 2018, gäller nya regler för solenergianläggningar. Nu behöver du inte längre söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Solcellspanelerna eller solfångarna måste däremot följa byggnadens form och den gällande detaljplanen för området. Det finns även undantag:

  • Det krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • Bygglovsplikt gäller även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Utanför detaljplanerat område kan montering av solcellspaneler eller solfångare vara fortsatt bygglovspliktiga om det är reglerat i gällande områdesbestämmelser.

Nyhetsbild

Publicerad 2018-08-01 06.00

Senast ändrad 2018-08-01 08.46