Visa sökformulär

Skogsåtgärder i Brandthovda och längs Råbyleden

Under några veckor pågår gallring och förbättringsarbeten

Brandthovda

I Brandthovda utförs gallring för att skapa en trivsammare och säkrare skog. Gallringen gynnar variation av trädslag där vi prioriterar ädellövträd framför övriga lövträd.

Åtgärderna genomförs eftersom det är problem med barkborreangrepp på gran och röta i främst björk. Angripna träd riskerar att falla fast de kan se friska ut. På ytor med angripna träd tvingas vi ta ned de flesta träden.

Råbyleden

Längs Råbyleden genomför vi arbeten på grönytorna för att skapa en trivsammare och säkrare närmiljö. Vi röjer och fäller bland buskar och träd kring gångtunnlar, busshållplatser och på bullervallen.

Gång- och cykelbanan kan tillfälligt spärras av på grund av säkerhetsskäl.

Gå inte nära arbetande huggare eller maskiner.

Arbetena i Brandthovda och längs Råbyleden väntas pågå till och med januari. Den översta kartan visar arbetsområdet i Brandthovda och den undre längs Råbyleden. 

Nyhetsbild


Nyhetsbild
Nyhetsbild

Publicerad 2018-12-12 00.30

Senast ändrad 2018-12-12 07.59