Visa sökformulär

Skogsåtgärder i Bjurhovda

Bjurhovda

Nu har vi börjat med gallring för att göra skogen i Bjurhovdaområdet säkrare och tryggare. Den sammanlagda ytan är 23 hektar vilket motsvarar ungefär 38 fotbollsplaner. Av detta är gallring 17 hektar, riskhuggning 4,4 hektar och slutavverkning 1,6 hektar.

Arbetet väntas vara klart under februari.

 I ytor nära byggnader, vägar, gång- och cykelvägar prioriteras risk och trygghet. Det betyder att undervegetation röjs och att val av vilka träd som ska vara kvar sker utifrån risk och sikt.

Tryggheten ökas direkt när sikten förbättras kring ytor som många rör sig på, samt kring fastighetsgräns.

I ytor utan direkt närhet till byggnader och anläggningar prioriteras naturvård högre, vilket kan innebära att högstubbar och äldre lövträd med mindre stabilitet (exempelvis äldre asp och sälg) lämnas. 

Undervegetation sparas i möjlig mån i ytor som är avskärmande mot Österleden, liksom inne i ytor som inte ligger nära fastigheter, gång- och cykelvägar, bilvägar eller anlagda stigar. Trädslag som prioriteras är ädellöv, tall samt blommande och bärande träd.

Nyhetsbild

Publicerad 2019-01-09 08.16

Senast ändrad 2019-01-09 11.26