Visa sökformulär

Samverkansöverenskommelse mellan Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har kommit överens om att gemensamt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.
Vårt gemensamma mål är att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten ska öka i kommunen.

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande och Linda Hedmark, tf Lokalpolisområdeschef Västerås, skriver under samverkansöverenskommelsen.

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande och Linda Hedmark, tf Lokalpolisområdeschef Västerås

 

Så här ser överenskommelsen ut i sin helhet:

Tid
Överenskommelsen gäller från och med 2019-11-06 till och med 2023-03-01. Överenskommelsen kan sägas upp av båda parter.

Samarbetsmodell
Vår samarbetsmodell bygger på samverkanshandboken som är framtagen av SKL, polisen och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Vårt gemensamma arbete ska utgå från en gemensam lägesbild av vilken kriminalitet och brottsutveckling som råder i kommunen, samt vilka ordningsstörningar och i övrigt otrygga platser som finns i kommunen. Lägesbilden tas fram dels genom medarbetardialoger i båda organisationerna, genom medborgardialoger och genom statistiskt underlag.

En övergripande gemensam lägesbild definieras årligen. Utifrån denna värderas och prioriteras problembilder för att vi ska kunna rikta verksamhet mot de delar som har störst samhällelig påverkan. Vi orsaksanalyserar de prioriterade problembilderna för att kunna vidta adekvata proaktiva åtgärder. Vi upprättar handlingsplaner för varje definierat problem, där vi överenskommer om vem som ansvarar för att respektive åtgärd vidtas. Vissa av dessa åtgärder formulerar vi som medborgarlöften.

Medborgarlöftena kan ha olika löptid beroende på vilken åtgärd de innefattar, men lämpligen 6 månader (april-september och oktober-mars).

Den gemensamma lägesbilden upprätthålls och justeras löpande under året genom veckovisa möten. EST (Effektiv Samordning för Trygghet) är ett verktyg som vi redan arbetar framgångsrikt i och avser att vidareutveckla. Vi kan utifrån detta vidta gemensamma reaktiva åtgärder.


Utvärdering
I samband med framtagande av ny övergripande lägesbild utvärderar vi föregående års arbete. Medborgarlöftena utvärderas i samband med att de avslutas.
Vi vill dels utvärdera om vi uppnått avsedd effekt (måluppfyllelse), dels utvärdera om vi utfört den åtgärd vi lovat (processutvärdering).

Ansvar och tidplan
Västerås Stad och Lokalpolisområde Västerås har gemensamt ansvar att verka för att båda parter uppfyller samverkansöverenskommelsen. Kontaktpersoner utses i varje organisation, lämpligen hos Kommunpolisen respektive Enheten för hållbarhet.

Västerås stad ansvarar för den årligen återkommande processen, dvs att årligen senast den 1 juni initiera möten och upprätta tidsplan för arbetet under kommande år. Målsättningen är att den gemensamma lägesbilden ska vara framtagen senast den 1 januari årligen, samt att medborgarlöften löper halvårsvis (april-september och oktober-mars).

Kommunikationsstrategi
Vi vill skapa förståelse för vårt arbete och att arbetet är transparent. På det sättet vill vi också att kommunikationen ska ha en trygghetsskapande effekt.
En gemensam kommunikationsplan ska därför upprättas där vi tydliggör på vilket sätt vi externt och internt förmedlar information om vårt gemensamma arbete.

Publicerad 2019-11-05 15.19

Senast ändrad 2019-12-18 10.18