Visa sökformulär

Rapport från förskoleenkäter 2020

I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan, och nöjdheten har ökat något sedan förra året. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Resultat från förskoleenkäter

Västerås stad skickar enkäter till alla vårdnadshavare i förskola och i pedagogisk omsorg samt till de barn i förskolan som är 4-5 år.

Förskoleenkäten har som vanligt genomförts till barn och vårdnadshavare. Tyvärr blev svarsfrekvensen för vårdnadshavarenkäten i år lägre än föregående år, 53 procent i år jämfört med 64 procent 2019. Barnenkäterna hade dock högre svarsfrekvens, möjligen beroende på att frågorna i år bara gick till 4-5-åringar och inte till 3-5-åringar som tidigare.


Två flickor och en pojke på stock

Föregående år försämrades resultaten generellt i vårdnadshavarenkäten, och de har i år överlag förbättrats något, men ligger fortfarande under 2018 års resultat. Barnen har varit lika positiva varje år. I genomsnitt är barn och vårdnadshavare något mer nöjda på fristående förskolor än kommunala. Mest nöjda är vårdnadshavarna med arbetet angående normer och värden (indexvärde 8,9 på skala 0-10), och minst nöjda är de med gruppstorlekar och personaltäthet (indexvärde 7,7 på skala 0-10).

Många av förskolorna har goda resultat, även om det finns variation, särskilt när det gäller information om barnets utveckling samt gruppstorlekar och personaltäthet.

Vårdnadshavare inom pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten enligt enkätsvaren.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Antal barn och personal per förskola i Västerås 2019, Skolverketlänk till annan webbplats

Resultat från enkäter förskolan 2020länk till annan webbplats

Publicerad 2020-06-30 15.28

Senast ändrad 2020-08-21 10.16