Visa sökformulär

Rapport från grundskoleenkäter 2020

I årets grundskoleenkäter är elever i årskurs 9 samt vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 2 och 5 generellt sett mindre nöjda med skolan än tidigare. Eleverna i årskurs 2 och 5 är ungefär lika nöjda som tidigare. Tyvärr var det färre vårdnadshavare än vanligt som besvarade enkäterna, vilket gör det svårare att tolka resultaten.

Resultat av grundskoleenkäter

Västerås stad skickar enkäter till elever i årskurs 2, 5 och 9, vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 2 och 5, alla elever i grundsärskolan samt vårdnadshavare i grundsärskolan och träningsskolan. Tyvärr blev svarsfrekvensen för vårdnadshavarenkäterna i år lägre än föregående år, runt 30-40 procent. Detta gör det svårt att veta om åsikterna hos de svarande är representativa för alla vårdnadshavare. Elevenkäterna har dock bättre svarsfrekvenser, särskilt i årskurs 2 och 5.

Eleverna i årskurs 9 är i genomsnitt mindre nöjda med sin skola än tidigare år. Det gäller både fristående och kommunala skolor. Nöjdheten har minskat i de flesta frågor, men mest när det gäller skolans arbete för att förhindra kränkningar. Pojkars nöjdhet i den frågan har minskat mer än flickors. Variationen mellan skolor är mycket stor, särskilt mellan olika fristående skolor.

 

Tre tjejer och en kille ute

Eleverna i årskurs 2 och 5 är ungefär lika nöjda som tidigare år. Mest nöjda är eleverna i årskurs 5 med att de vet vad som krävs och att lärarna har tillit till deras förmåga samt trygghet, medan de är minst nöjda med studieron. Eleverna i årskurs 2 är mest nöjda med att lärarna är snälla och att de lär sig saker, medan de är minst nöjda med delaktighet och inflytande. I årskurs 2 är den största skillnaden mellan pojkar och flickor att flickor i högre grad tycker att det är roligt i skolan och att de lär sig nya saker i skola och på fritids.

Elever inom grundsärskolan är generellt sett mycket nöjda med sin skola, precis som tidigare år. Även vårdnadshavare i grundsärskolan och träningsskolan är nöjda med verksamheten.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om enkäterna eller resultaten för en specifik skola skriv till:
Barn- och utbildningsförvaltningen på buf[a]vasteras.se

Publicerad 2020-06-30 15.27

Senast ändrad 2020-08-10 11.10