Visa sökformulär

Rapport från gymnasieenkäter 2020

I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 och i gymnasiesärskolan generellt sett något mindre nöjda med skolan än tidigare. Eleverna på introduktionsprogrammen svarade tyvärr i liten utsträckning på enkäten, vilket gör det svårt att tolka resultaten.

Resultat av gymnasieenkäter

Västerås stad skickar enkäter till elever i år 2, på introduktionsprogram och i gymnasiesärskola.
Tyvärr blev svarsfrekvensen för eleverna på introduktionsprogrammen i år lägre än föregående år, enbart 37 procent. Detta gör det svårt att veta om åsikterna hos de svarande är representativa för alla elever. Övriga enkäter har dock bättre svarsfrekvenser.

Eleverna i år 2 på gymnasiet är något mindre nöjda än tidigare år. Främst är det killar som blivit mindre nöjda. Eleverna är minst nöjda med stimulans och delaktighet, och mest nöjda med tryggheten och lärarnas tillit till elevernas förmågor. Nöjdheten varierar mellan skolorna, särskilt när det gäller elevernas uppfattning om elevhälsan.

Grupp av elever

Elever inom gymnasiesärskolan är generellt sett nöjda med sin skola, om än i något mindre utsträckning än tidigare år. De är mest nöjda med tryggheten på skolan, och minst nöjda med toaletterna på skolan.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om enkäterna eller resultaten för en specifik skola skriv till:
Barn- och utbildningsförvaltningen på buf[a]vasteras.se

Publicerad 2020-06-30 15.26

Senast ändrad 2020-08-10 11.10