Första mötet med Trygghetsrådet genomfört

22 april sammanträdde Västerås trygghetsråd för allra första gången. Fokus för rådet ligger på strategiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete är två av kommunstyrelsens viktigaste frågor där man har ett samordningsansvar. Västerås stad inrättar därför tillsammans med Polismyndigheten ett trygghetsråd i Västerås. 22 april genomfördes ett första möte med rådet där framtiden för rådet formerades. Två nya ledningsfunktioner tillsätts under perioden 2021-2023. Syftet är att skapa förutsättningar för att uppnå effekterna inom sociala hållbarhetsprogrammet och policyn för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. I ledningsfunktionernas uppdrag ingår att:

  • hitta former för hur civilsamhället, näringsliv och andra myndigheter stödjer vårt gemensamma arbete
  • leda och samordna arbetet för att skapa förutsättningar för att den lokala närvaron i stads- och kommundelar förstärks
  • samordna utvärderingar, resultat och analys kring aktiviteter och insatser som är genomförda samt prova nya grepp och metoder
  • arbeta nära polisen och andra viktiga aktörer
  • tillsammans med polisen ta fram en lägesbild som ligger tillgrund för gemensamma beslut gällande till exempel nya strategiskt insatser eller metoder

Trygghetsrådet kommer att träffas 3-4 gånger per år och får i uppdrag att ta fram målformuleringar för sin verksamhet samt kontinuerligt hålla kommunstyrelsen informerad om sitt arbete. I trygghetsrådet ingår presidierna i kommunstyrelsen, grundskolenämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt individ- och familjenämnden. Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat ordförandeskap i trygghetsrådet.

När kommunstyrelsen 31 mars fattade beslut om trygghetsrådet sa kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) såhär:

-Vi har sett att de trygghetsskapande insatser som staden och övriga myndigheter i Västerås genomfört inte nått hela vägen fram. Nu tar vi krafttag för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder tillsammans med polisen.

Sara Ekström, Lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Västerås, uttryckte sina tankar om trygghetsrådet såhär:

-Från polisens sida är vi mycket positiva till det här initiativet. Sedan Staffan Jansson tog kontakt med mig med anledning av detta har vi haft en nära dialog om hur samverkan skulle kunna struktureras för att i slutändan ge våra medborgare optimal brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt. Vi arbetar bra tillsammans idag och jag ser stora vinster för samhället om vi kan utveckla samarbetet till ett mer strategiskt tänk och i en mer långsiktig tidsskala.

Västerås trygghetsråd

På bilden syns medlemmar ur Västerås trygghetsråd. Längst fram bland annat initiativtagaren Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande. Till vänster om Staffan i bild syns Sara Ekström, Lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Västerås.

Publicerad

Senast ändrad