Visa sökformulär

Rapport från förskoleenkäter 2021

I årets förskoleenkät är vårdnadshavare generellt nöjda med verksamheten i förskolan. De är mest nöjda med förskolornas arbete med normer och värden, och minst nöjda med personaltäthet och antal barn per avdelning.

Resultat från förskoleenkäter

Västerås stad skickar enkäter till alla vårdnadshavare i förskolan samt till de barn i förskolan som är 4-5 år.

Förskoleenkäten har som vanligt genomförts till barn och vårdnadshavare. Svarsfrekvensen var 55 procent för vårdnadshavarenkäten, och 74 procent för barnenkäten. Det är en försämring av svarsfrekvensen jämfört med förra året för barnenkäten, medan det är en svag ökning för vårdnadshavarenkäten.

Resultaten i vårdnadshavarenkäten ligger på ungefär samma nivå som resultaten 2019 och 2020, men lägre än svaren 2018. Barnen har varit lika positiva varje år. I genomsnitt är barn och vårdnadshavare något mer nöjda på fristående förskolor än kommunala. Mest nöjda är vårdnadshavarna med arbetet angående normer och värden (indexvärde 8,8 på skala 0-10), och minst nöjda är de med gruppstorlekar och personaltäthet (indexvärde 7,7 på skala 0-10). Svaren verkar alltså inte ha påverkats av pandemin, och de förändrade arbetssätt som den fört med sig.

Barn som leker med färgglada träklossar

Många av förskolorna har goda resultat, även om det finns variation, särskilt när det gäller utveckling och lärande, information om barnets utveckling samt gruppstorlekar och personaltäthet.

Vårdnadshavare inom pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten enligt enkätsvaren.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Resultat från enkäter förskolan 2021 Excel, 1.4 MB.

Publicerad

Senast ändrad