Visa sökformulär

Rapport från grundskoleenkäter 2021

I årets grundskoleenkäter är elever i årskurs 2 och 9 mer nöjda än tidigare, medan elever i årskurs 5 och i grundsärskolan generellt sett är mindre nöjda med skolan än tidigare. Tyvärr är det få vårdnadshavare som besvarat enkäterna, vilket gör det svårare att tolka resultaten. Vid jämförelser med föregående år kan man tänka på att 2020 års enkät gjordes innan coronapandemin tog fart med de förändringar som det medfört för skolan och eleverna.

Resultat av grundskoleenkäter

I år har enkäter skickats till elever i årskurs 2, 5 och 9, elever i grundsärskola och vårdnadshavare i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan. Vissa enkäter har skickats från Västerås stad till alla skolor i Västerås, och vissa av Skolinspektionen till de flesta skolor i Västerås. Tyvärr blev svarsfrekvensen för vårdnadshavarenkäterna i år lägre än föregående år, 25 procent. Detta gör det svårt att veta om åsikterna hos de svarande är representativa för alla vårdnadshavare. Elevenkäterna har dock bättre svarsfrekvenser.

Eleverna i årskurs 9 är i genomsnitt mer nöjda med sin skola som helhet än tidigare år. Det är främst frågeområdena trygghet och stimulans som har förbättrats. Tryggheten är det områden som får högst betyg, medan frågor om ordningsregler får lägst. Det är också när det gäller trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar där vi ser störst skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor är minst nöjda. Det gäller även frågor om delaktighet och inflytande.

Tre tjejer och en kille ute

Elever i årskurs 2 är mer nöjda med både skola och fritidshem än föregående år. Särskilt är det frågorna om man tycker att det är roligt att gå till skolan samt att leka inomhus på fritids som får högre omdömen än tidigare. Flickor är generellt sett mer nöjda än pojkar. Eleverna i årskurs 5 är däremot något mindre nöjda än tidigare med skolan som helhet. Det är mest nöjda med att de vet vad som förväntas av dem, och minst nöjda med studieron. Pojkar och flickor är lika nöjda som helhet, men pojkar är tryggare och flickor mer nöjda med hur skolan förhindrar kränkningar.

Elever inom grundsärskolan är generellt sett nöjda med sin skola, men nöjdheten har minskat jämfört med föregående år. Särskilt ger eleverna frågor om stimulans och arbetet med att förhindra kränkningar lägre omdöme. Studieron har dock förbättrats det senaste året, enligt eleverna.

Variationen mellan olika skolors resultat är stor.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Vill du veta mer

Resultat enkät elever 2021 Grundskolan årskurs 2 Excel, 750.4 kB.

Resultat enkät elever 2021 Grundsärskolan årskurs 1-9 Excel, 930.1 kB.

Publicerad

Senast ändrad