Startklart för sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden

Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska påbörja en detaljplaneprocess. Arbetet med en detaljplan brukar ta ett till två år och följer en process enligt Plan- och bygglagen.

 

Karta över detaljplaneområdet i Kopparlunden


Den sista av fyra detaljplaner i Kopparlunden

I oktober 2021 vann tre nya detaljplaner laga kraft i Kopparlunden. Nya detaljplaner är en förutsättning för att kunna omvandla Kopparlunden från ett industriområde till ett område med blandad stadsbebyggelse. I omvandlingen vill vi värna om historien och bevara de kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Kopparlunden ska bli ett område där unik historia och framtid samspelar. Nya bostäder, mötesplatser, arbetsplatser, förskolor och grönområden ska ge liv till området och skapa en välkomnande blandad stadsmiljö.

Knyter ihop området
Detaljplan Kopparlunden öst kommer att knyta ihop Kopparlunden med de övriga detaljplanerna, genom det längsgående Parkstråket och genom att tillföra ytterligare bostäder och verksamheter mot järnvägen. Det kan bli cirka 400 nya bostäder och en ny kontorsbyggnad i norr. Det planeras även för en förskola och området kommer även att kopplas ihop med det gröna parkstråket genom gröna gårdar och stråk genom området.

– Kopparlundens industriella historia är en viktig faktor för gestaltningen av området. Områdets karaktär och kulturhistoria kommer att vara viktiga för utformningen av hela detaljplanen, där exempelvis siktlinjer och Gjuteriet kommer att fortsätta vara en central del av det nya Kopparlunden, säger Susanne Malo ansvarig planarkitekt.

Vad händer i Kopparlunden nu?
Totalt kommer de nya detaljplanerna möjliggöra cirka 2100 bostäder i Kopparlunden, cirka 400 av dessa är alltså i detaljplan Kopparlunden öst. När det gäller detaljplaner Kopparlunden syd, mitt och norr, som vann laga kraft i oktober, så kommer genomförandet att ske i etapper. Några fastighetsägare har nu påbörjat förberedande arbeten, exempelvis rivning och marksanering. Staden kommer att anlägga nya gator, parker och torg i området. Just nu förbereds för den nya Kullgärdsgatan som på sikt ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del och gå längs med järnvägen.

För detaljplan Kopparlunden öst väntar nu en detaljplaneprocess.

– Detaljplan Kopparlunden öst är en viktig pusselbit för hela området inte minst för att kunna bygga parker och trevliga miljöer för västeråsarna. En del av det planerade parkstråket kommer att beröra detaljplan Kopparlunden öst, säger Katarina Berg projektledare på Västerås stad.

– Kopparlunden är på god väg att bli ett unikt område där de gamla industrikvarteren blandas med ny bebyggelse. Vi börjar nu se hur ombyggnationerna ter sig och det ser verkligen lovande ut, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Här kan du läsa mer om Kopparlunden

Fakta om detaljplaneprocessen
En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Bild över detaljplaneprocessen

Publicerad

Senast ändrad