Rapport från gymnasieenkäter 2022

I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 generellt sett mindre nöjda med skolan än förra året, som dock var ett ovanligt år, präglat av pandemin. Eleverna i gymnasiesärskolan är något mer nöjda än tidigare år.

Resultat av gymnasieenkäter

I år har enkäter skickats till elever i gymnasieskola år 2 och gymnasiesärskola.

Elevernas upplevelser av hur de ser på sin studiesituation, främst då genom skolenkäten är ett av de viktigaste underlagen för verksamheten att utgå ifrån.

Resultat enkät elever 2022 Gymnasieskolan år 2 Excel, 1.8 MB.

Resultat enkät elever 2022 Gymnasiesärskolan Excel, 531.6 kB.

Lärare och elever i bibliotek


Elevers delaktighet och inflytande

På totalen har eleverna angett en svag minskning på om de känner sig delaktiga samt om de har inflytande. Det finns skillnader mellan skolorna, och det är främst på Widenska, Rudbeckianska och Tranellska som det sker en minskning. Det är små skillnader men eftersom det är så stora grupper av elever ger det utslag. Man kan även se att det verkar vara som att män upplever det som att de har mer delaktighet och inflytande än vad kvinnor har. Det är även så att skolor med i huvudsak yrkesprogram är något mindre samt att de i större utsträckning attraherar män. Det skulle kunna vara så att skillnaden i huvudsak skulle bero på att det är elever på yrkesprogram som upplever mer delaktighet och inflytande än på studieförberedande program. Men även på yrkesskolorna har männen en högre upplevd delaktighet och inflytande vilket då visar att det finns en skillnad mellan könen, oberoende av vilken typ av program som eleverna läser på. Detta behöver förvaltningen tillsammans med skolorna borra vidare i för att finna förklaringar på varför det ser ut som det gör och vidta åtgärder för att stärka kvinnors upplevda delaktighet och inflytande.

Elevers trygghet

Elevers trygghet visar på en svag minskning, både för män och för kvinnor. Män har ett något högre värde på indexet än vad kvinnor har. På samma sätt som med indexet för delaktighet och inflytande behöver underlaget analyseras djupare och förvaltningen behöver återkomma med insatser för att stärka främst kvinnors upplevda trygghet. På gymnasiesärskolan går värdet åt andra hållet, det vill säga en svag ökning på totalen och här har kvinnor en högre upplevd trygghet än vad männen har.

Om förskole- och skolenkäter

Varje år undersöker barn- och utbildningsförvaltningen genom skolenkäter vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolor och skolor i Västerås, både kommunala och fristående. Ibland ersätts enkäterna med motsvarande från Skolinspektionen.

Undersökningarna innehåller ett antal påståenden. Elever och vårdnadshavare värderar hur väl de anser att påståendet stämmer på en fyrgradig skala. De yngre barnen svarar på en tregradig skala.

  • Elevernas frågor handlar om skolan och lärarna och hur eleven har det på skolan.
  • Frågorna till vårdnadshavarna handlar bland annat om hur de upplever bemötandet, informationen och barns lärande.
  • Undersökningarna ger oss viktig information för att förbättra och utveckla förskolan och skolan.

Publicerad

Senast ändrad