Vi rustar Lövhagens park och lekplats

Lövhagens park och lekplats ligger bakom Råby centrum. Parken har idag stora ytor med asfalt, låga vistelsevärden samt en sliten lekplats. Vi vill öka kvalitén och utveckla parken till en attraktiv plats där människor i alla åldrar vill vara.

Mer grönska och bättre tillgänglighet

Parken får ett pärlband av gröna vistelserum, en fruktlund och en förnyad lekplats som länkas samman av gångstråk. En genomtänkt belysning bidrar till att stärka upplevelse av trygghet. Parken och lekplatsen får mer grönska, fler sittplatser, hängytor och ökad tillgänglighet. Lekplatsen förnyas med stort piratskepp, karusell, gungbräda, sandlåda och gungor. Vi främjar också den biologiska mångfalden med hjälp av insektshotell, fågelholkar, fruktträd, bärbuskar och ängsmarker.

Så här påverkas framkomligheten

  • Området stängslas in och är avstängt för genomfart under hela byggtiden. För att ta dig till Råby centrum, vänligen använd gång- och cykelbanan. Se karta.
  • Fotbollsplanen är avstängd under hela byggtiden då den kommer att användas som avställningsyta för byggmaterial och arbetsfordon.
  • Byggtrafik sker längs Pilfinksgatan och genom parkeringen som finns nedanför parken.
  • Skogen påverkas inte av arbetet och är fortsatt öppen.
Kartbild över Lövhagens park och lekplats som ligger strax ovanför Råby centrum.

Arbetsområdet är inhägnat under hela byggtiden så använd gång- och cykelbanan för att ta dig till och från Råby centrum. Pilfinksgatan och anslutande parkering används som genomfart för byggtrafik.


Preliminär tidplan

Arbetet beräknas pågå från mitten av augusti 2022 till försommaren 2023.

Start: Under vecka 34 då byggstaketet sätts på plats. Därefter påbörjas arbetet med ombyggnationen. Bland annat ska vi ta ner de överåriga popplarna i den gamla lekplatsen för att kunna anlägga fruktlunden. Skogen intill påverkas inte av arbetet.

Mål: försommaren 2023 beräknas allt vara klart

Bild på lekskeppet, ett vrak som ligger nedbäddat i sanden. Här finns två lekhus med en gångbro emellan. Det finns också ett utsiktstorn, klätternät och rutschkana.

Lekskepp från Cado.

Publicerad

Senast ändrad