Du kan få svara på enkätfrågor om bemötande

Med start idag 13 mars kommer Västerås stads kontaktcenter att delta i en servicemätning som ska mäta invånarnas upplevelse av kommunens service och bemötande.

När du kontaktar kontaktcenter via telefon eller mejl samlar vi in kontaktuppgifter. Du kommer sen att kunna bli kontaktad för att svara på frågor om bemötandet du fått. Det är frivilligt att delta och inga personuppgifter sparas.

Servicemätningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med en extern konsult, Brilliant. Syftet med servicemätningen är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Mätningen genomfördes första gången 2022 och det här är första gången Västerås stad är med. Här finner du några frågor och svar om servicemätningen.

Hur går mätningen till?

Mätningen genomförs via de som ringer in och de som mejlar in till Västerås stads kontaktcenter. Mätningen görs bara på stadens kontaktcenter. Kontaktcenter sammanställer en lista över inkommande kontakter och levererar till SKRs konsult.

Får man frågan vid kontakt med Västerås stad om man vill lämna sina kontaktuppgifter och vill delta?

Nej, vi sätter upp alla som hör av sig till oss under den här perioden på en lista som vi skickar till de som sen skickar ut enkäten. Alla som hör av sig till oss får dock inte enkäten, ett slumpmässigt urval görs.

Kan man tacka nej till att vara med och svara på enkäten?

När man får den via e-post eller sms kan man välja att inte delta.

Hur får invånarna enkäten?

Enkäten skickas till invånarna via e-post eller sms. Kommunen står som avsändare.

Är invånarnas svar anonyma?

Ja, invånarnas svar är anonyma. Personuppgiften rensas direkt efter enkätutskicket och den är helt anonym. Det går inte att härleda vem som svarat på enkäten.

Hur länge pågår mätningen?

Mätningen pågår under 2 månader.

Vilka är frågorna i enkäten?

Frågorna är bland annat:

I din senaste kontakt med kommunens medarbetare, hur nöjd är du med bemötandet?

Hur enkelt var det att få hjälp av kommunen med din fråga?

Hur kommer Västerås stad att informera om att mätningen pågår?

Vi kommer att informera via talsvar och via autosvar på mejl och via hemsida om att invånaren kan komma att bli kontaktad för att delta i en enkät.

Hur funkar det med personuppgifter, GDPR?

Det kommer att finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och SKRs konsult. Det klassar ändamål/syfte/behandling med datainsamlingen och därmed också personuppgiften. Personuppgiften rensas direkt efter enkätutskicket och den är helt anonym och går inte att härleda vem som svarat på enkäten.

Publicerad

Senast ändrad