Två nya planuppdrag – utveckling av Bäckby och Tillberga

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått två nya uppdrag som handlar om att utveckla Bäckby centrum med bland annat nya bostäder, samt att planera för nya verksamheter och solcellspark i Tillberga. För de här områdena ska varsin detaljplan tas fram, enligt beslut i byggnadsnämnden.

Flygbild över Bäckby där planområdet är inritad med gul streckad linje.

Flygbild över planområdet på Bäckby.

På Bäckby ska vi undersöka möjligheterna att utveckla Bäckby centrum med nya bostäder, handel och centrumverksamheter. I planarbetet kommer vi bland annat att studera hur stadsbilden och kulturmiljön påverkas.

I Tillberga så ska vi undersöka hur vi kan utveckla ett område i Tillberga med nya verksamheter och en solcellspark. Planområdet är cirka 92 hektar stort och består främst av produktionsskog. Planen innebär att många nya arbetsmöjligheter skapas vilket också påverkar behovet av bland annat infrastruktur och samhällsservice.

Planuppdrag är första steget – vi är tidigt i arbetet

Vi ska nu börja med att ta fram ett första förslag på en detaljplan för de här två platserna. Planerna kommer att skickas på samråd där berörda kan lämna synpunkter på förslagen. Därefter bearbetas förslagen och skickas ut igen innan de kan antas av byggnadsnämnden. Planprocessen tar i de flesta fall minst två år.

Här kan du läsa om arbetet med detaljplan dp 1991 på Bäckby

Här kan du läsa om arbetet med detaljplan dp 2016 i Tillberga

FAKTA Detaljplan

I en detaljplan bestäms hur ett område får användas och vad som få byggas där. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process och ett utredningsarbete som ofta kan ta upp till två år. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och olika begrepp inom stadsplanering

Karta med planområdet markerad med röd linje.

Karta över planområdet i Tillberga.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den