Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den vård och omsorg du får utifrån socialtjänstlagen (SoL) är avgiftsbelagd. Avgifterna beror på vilka insatser som du är beviljad. Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, det kallas maxtaxa.

Avgifter och taxor

Din avgift för omsorg, stöd och hjälp beror på vilka insatser som du är beviljad. Avgifterna är fasta men det finns ett högkostnadsskydd. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Maxtaxan för år 2023 är 2 359 kronor/månad.

Maxtaxan är lika över hela landet. För makar, som båda är beviljad avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig. Måltidsavgiften räknas inte med i maxtaxan, den betalas utöver.

Följande avgifter räknas ihop och samordnas inom maxtaxan:

 • Hemtjänst i ordinärt boende
 • Hemtjänst på servicehus
 • Trygghetsskapande teknik
 • Omvårdnadsavgift på äldreboende
 • Omvårdnadsavgift i korttidsboende
 • Avgift för hemtjänst till barnfamiljer
 • Avlösning (utöver 12 timmar/månad)

Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan:

 • Måltidsavgift i ordinärt boende
 • Måltidsavgift på servicehus
 • Måltidsavgift på äldreboende
 • Måltidsavgift vid korttidsvistelse
 • Måltidsavgift i daglig verksamhet

Mer om insatserna (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Avgiften för hemtjänst är beroende av omfattningen på dina beviljade insatser. Du betalar för utförd tid månadsvis i efterskott enligt följande nivåer:

 1. Hemtjänst upp till 6 timmar kostar 293 kronor per timme
 2. Hemtjänst över 6 timmar upp till 20 timmar kostar 1 992 kronor per månad
 3. Hemtjänst över 20 timmar upp till 30 timmar kostar 2 109 kronor per månad
 4. Hemtjänst över 30 timmar upp till 40 timmar kostar 2 227 kronor per månad
 5. Hemtjänst mer än 40 timmar per månad kostar 2 359 kronor

Detta kan medföra att du betalar samma avgift för olika månader trots att du fått olika antal insatser utfört, om dessa är inom samma avgiftsnivå.

Hemtjänst kan till exempel vara något/några av följande insatser:

 • Service (till exempel bostadens skötsel, tillredning av måltider, hjälp med inköp, stöd till post, bank och läkare etcetera).
 • Personlig omvårdnad (till exempel hjälp med eller stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, egenvård).
 • Personlig vård (till exempel dusch, kroppsvård, toalettbesök, på- och avklädning, äta- och dricka, bäddning).
 • Aktivitet (social samvaro och promenad utomhus).
 • Ledsagning (stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som till exempel mötesplats/träffpunkt).

Vilka hemtjänstinsatser som beviljats framgår av beslutet från biståndshandläggaren.

Med trygghetsskapande teknik menas bland annat trygghetslarm, GPS-larm, kameratillsyn och telefontillsyn.

Avgift för trygghetsskapande teknik debiteras med ett fast belopp per månad, oavsett antalet teknik/funktioner som du har beviljats. Detta gäller även om du är beviljad två trygghetslarm, till exempel ett larm i ditt ordinära boende och ett larm i ditt fritidsboende.

Avgift för trygghetsskapande teknik i ordinärt boende, debiteras så länge någon trygghetsskapande teknik är installerad i hemmet och fram till och med den månad allt är återlämnat. Avgiften ingår i maxtaxan och är 229 kronor per månad.

Om du har trygghetslarm och bor med en person som också har trygghetslarm debiteras avgiften för var och en av er.

Bor du på ett servicehus är trygghetsskapande teknik en obligatorisk avgift och avgiften ingår i maxtaxan. Avgift tas ut från och med inflyttningsdag med ett fast belopp per månad oavsett antalet teknik/funktioner som beviljats.

Bor du på ett äldreboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.

Den som beviljas hemleverans av färdiglagad mat bestämmer själv antalet portioner per vecka. Kostnaden är 65 kronor/portion.
Du debiteras i efterskott för de antal portioner du beställt. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Dagverksamhet är gratis. Däremot betalar du 93 kronor per dag för måltider. Avgift för måltider ingår inte i maxtaxan.

Bor du i servicehus och är beviljad hemtjänst betalar du för beviljade insatser per månad enligt samma taxa som hemtjänst.
Avgift för trygghetsskapande teknik är en obligatorisk avgift när du bor på servicehus och kostnaden för detta är 229 kronor/månad. Om du har biståndsbeslut på färdiglagad mat är kostnaden 65 kronor/portion. Du kan också välja ett månadsabonnemang, detta kostar 4027 kronor/månad.

Observera att det inte är alla servicehus som har restaurang.

Är du beviljad särskilt boende i form av äldreboende eller gruppboende betalar du omvårdnadsavgift samt måltidsavgift. För boende på äldreboende/gruppboende ingår kostnad för trygghetsskapande teknik i omvårdnadsavgiften.

Som hyresgäst betalar du hyra enligt hyreskontrakt från hyresvärden. Hyror handläggs inte av biståndshandläggare eller avgiftshandläggare utan av din hyresvärd, se kontaktuppgifter på din faktura eller hyreskontraktet.

Måltidsavgift (abonnemang) kostar 4 027 kronor per månad.
Omvårdnadsavgift kostar 2 359 kronor per månad
(Totalt 6 386 kronor per månad)

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

Måltidsavgift (dygnspris) 132 kronor
Omvårdnadsavgift (dygnspris) 79 kronor
Boendeavgift/dag > 90 dagar (dygnspris) kostar 81 kronor per dag
Boendeavgift > 90 dagar (maxavgift) kostar 2 423 kronor per månad

Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria.

En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är kostnadsfri för upp till tolv timmar/månad. Därutöver är avgiften densamma som för hemtjänst.

Avgiftsbeslut

När du har blivit beviljad avgiftsbelagda insatser skickar en avgiftshandläggare ett avgiftsbeslut till dig. Avgiftsbeslutet visar avgiften per månad för dina beviljade insatser. Avgiftsbeslutet är inte en faktura. Fakturan kommer månadsvis i efterskott och kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet eftersom du debiteras för utförda insatser.

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Underlag för beräkning av avgiftsutrymme

Det första avgiftsbeslutet är alltid beräknat och beslutat utan beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Tillsammans med avgiftsbeslutet får du blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme”. Om du fyller i och skickar in den tillsammans med begärda bilagor kan avgiftshandläggaren beräkna ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och dina möjligheter till reducering. Eventuell reducering gäller från och med den månad komplett ifylld blankett med begärda bilagor inkommer. Det är frivilligt att fylla i och skicka in blanketten.

Du ansvarar själv för att meddela avgiftshandläggaren förändringar som gäller till exempel din inkomst, överskott av kapital, bostadstillägg, bostadskostnad eller civilstånd. Nytt avgiftsbeslut beräknas från och med den månad underlag om förändring inkommer.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme 2023 Word, 295 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här beräknar vi ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga)

Om du har skickat in blanketten ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme” med begärda bilagor kan ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) beräknas. För att räkna ut avgiftsutrymmet utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (minimibelopp). Det som blir kvar utgör ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats. Observera att det inte tas hänsyn till privata skulder vid beräkning av avgiftsutrymme.

Så här räknas avgiften ut
+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad
– Levnadskostnader (minimibelopp)
= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)

Den totala avgiften blir aldrig högre än din betalningsförmåga, under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden.

Vid beräkning av ditt avgiftsutrymme tar vi hänsyn till din inkomst, din boendekostnad samt ett lagstadgat minimibelopp, dessa kostnader utgör tillsammans ett förbehållsbelopp.

Minimibeloppet

Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet för 2023 är:

 • För ensamstående personer från 65 år är minimibeloppet 6 470 kronor per månad.
 • För gifta/sambo från 65 år är minimibeloppet 5 279 kronor per månad.
 • För ensamstående personer under 65 år är minimibeloppet 7 117 kronor per månad.
 • För gifta/sambo under 65 år är minimibeloppet 5 807 kronor per månad.

Tillägg för matkostnad (gäller endast på äldreboende/gruppboende) är 857 kronor per månad.

Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet

Om du har kostnader utöver boendekostnaden och det lagstadgade minimibeloppet, kan du ansöka om ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet som vi då tar hänsyn till vid beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Ansökan behöver uppfylla dessa krav

 • Behovet måste vara regelbundet under en period av minst sex sammanhängande månader.
 • Kostnaden måste uppgå till minst 400 kr per månad.

Ansökan kan medföra att någon av följande omsorgsavgifter reduceras (minskas):

 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik i ordinärt boende.
 • Omvårdnadsavgiften och måltidsavgiften på äldreboende/gruppboende.
 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik på servicehus.

Exempel på vilka kostnader som du kan ansöka om tillägg till förbehållsbeloppet för:

 • God man
 • Mediciner som inte ingår i högkostnadsskyddet
 • Matkostnader (lunch) i ordinärt boende på grund av biståndsbeslut
 • Specialkost (ordinerad)

(Bor du på äldreboende/gruppboende görs automatiskt ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet för matkostnaden.)

Blankett: Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet Word, 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme Word, 295 kB.

När du flyttar från din bostad till ett särskilt boende, det vill säga äldreboende/gruppboende eller servicehus, så kan dubbla boendekostnader uppstå medan du avvecklar din tidigare bostad. Om du får dubbla boendekostnader kan du ansöka om reducering av dina omsorgsavgifter. Detta gäller även om du flyttar från ett särskilt boende till ett annat särskilt boende.

Vad menas med att avveckla en bostad?

Det betyder att en försäljning har påbörjats eller att hyreskontraktet har sagts upp.

Ansökan kan medföra att någon av följande omsorgsavgifter reduceras (minskas)

 • Omvårdnadsavgiften och måltidsavgiften på äldreboende/gruppboende.
 • Avgiften för hemtjänst och trygghetsskapande teknik på servicehus.

Bra att veta

 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan tidigast tas från och med den månad som vi tagit emot din ansökan med efterfrågade handlingar.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan som längst beviljas tre månader från och med inflyttningsdatum i det särskilda boendet.
 • Du kan inte ansöka retroaktivt, alltså inte i efterskott.
 • Ansökan medför inte någon form av utbetalning eller bidrag.
 • Ansökan påverkar inte hyrorna/boendekostnaden, utan dessa behöver du betala precis som vanligt.
 • Om vi i efterhand upptäcker att du lämnat felaktiga uppgifter, kommer du att få krav på återbetalning.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan inte tas om make/maka/sambo eller annan bor kvar i den egna bostaden eller om bostaden har överlåtits.

Bifoga följande handlingar med din ansökan

 • Vid hyrd bostad bifoga bekräftelse på uppsägning där det framgår vilket datum som avtalet upphör att gälla.
 • Vid ägd bostad bifoga handlingar som visar att bostaden är under försäljning (mäklaruppdrag).
 • Hyresspecifikation för det särskilda boendet.
 • Komplett ifylld blankett ”Underlag för beräkning av avgiftsutrymme 2023” (om blanketten inte tidigare under året har skickats in).

Läs mer om och ansök genom att fylla i blanketterna

Blankett: Ansökan om reducering av omsorgsavgifter på grund av dubbla boendekostnader Word, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Underlag för beräkning av avgiftsutrymme 2023  Word, 295 kB.

Om make eller maka flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Så här kan du betala (klicka på plustecknet för att läsa mer)

Fakturan kommer månadsvis i efterskott runt den 20:e med förfallodatum den sista i innevarande månad. Fakturan kan komma att skilja sig från avgiftsbeslutet då du debiteras för utförda insatser. Lägsta faktureringsbelopp per månad 68 kronor. Har du frågor om den utförda tiden av hemtjänst eller antalet debiterade dagar på korttidsplats kontaktar du utföraren.

Du kan ansöka om autogiro. Du får blanketten via avgiftshandläggare eller kontaktcenter. Som ny kund får du alltid den första fakturan med inbetalningskort. Även om du betalar dina fakturor via autogiro skickas en pappersfaktura hem till dig månadsvis.

Ansök om autogiro via Västerås stads e-tjänst för autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du fakturan till din email istället för att få en pappersfaktura hemskickad till dig så kontaktar du Ekonomicenter genom att ringa Kontaktcenter, 39 27 25. Gäller inte om du redan har e-faktura eller Kivra, se sedan.

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank.

Om du är ansluten till den digitala brevlådan Kivra får du din faktura för vård och omsorg dit. Du kan själv avanmäla i Kivra-appen eller via deras support om du inte önskar få stadens fakturor denna väg.

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet måste du överlaga det inom tre (3) veckor från den dag du fick ta del av beslutet. På avgiftsbeslutet finns information om hur du går till väga.

Du behöver inte överklaga om till exempel hyran eller inkomsterna du tidigare angett är felaktiga. Då kan du i stället få ditt avgiftsbeslut omprövat genom att lämna in korrekta uppgifter så att avgiftshandläggaren kan göra en ny beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument