Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning, där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Samlad information för dig som är efterlevande

Det är många saker som ska göras i samband med dödsfall. Därför har Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten skapat en webbplats som heter Efterlevandeguiden. Där finns en checklista som hjälper dig med att ta en sak i taget och börja med det viktigaste.

Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Bouppteckning

När någon dör behöver ni som är anhöriga göra en bouppteckning och skicka till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om det finns, den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdatumet. Skatteverket har en särskild blankett för bouppteckning som ni kan använda. Om ni inte vill göra bouppteckningen själva kan ni anlita professionell hjälp från en begravningsbyrå eller en jurist.

Skatteverket skickar alltid ut information om bouppteckning när någon har avlidit. 

Skatteverkets broschyr om bouppteckningar.

Dödsboanmälan

Det är inte ovanligt att någon som har dött saknade tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. I sådana fall kan ni anhöriga vända er till socialkontoret i kommunen, och ansöka om att få göra en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Det är arbetsmarknadsnämnden som tar hand om sådana ärenden.

När nämnden undersöker om en dödsboanmälan kan genomföras räknar man på den avlidnes tillgångar vid dödsfallet och jämför dem med kostnaderna för en begravning. För att en dödsboanmälan ska vara aktuell får den som avlidit inte äga någon fast egendom eller tomträtt. Om en dödsboanmälan är möjlig upprättas den av arbetsmarknadsnämnden, som sedan skickar den till Skatteverket.

Dödsboanmälan bör vara klar inom två månader från dödsfallet. Från det att ni har lämnat in en komplett ansökan till socialkontoret i Västerås så handläggs ansökan skyndsamt. Tjänsten är kostnadsfri.

Dödsboförvaltning

Om det inte finns någon som kan ta hand om den avlidnes egendom ska dödsfallet anmälas till arbetsmarknadsnämnden. Nämnden kommer då att förvalta dödsboet till dess att de fattat beslut om vem som ska avveckla det.

Ekonomiskt bistånd, begravningshjälp

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader. För att få sådan så kallad begravningshjälp ska du vända dig till socialtjänsten i Västerås stad.

Kontakta oss

Dödsboanmälan

Hanteras av Ekonomiskt bistånd

Telefontid: klockan 8.30-9.30

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E. Postadress: Västerås stad, Ekonomiskt bistånd, 721 30 Västerås

Telefonnummer: Nå Ekonomiskt bistånd via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

socialkontor.ekonomi@vasteras.se