Visa sökformulär

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utföra tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden i Västerås stad är en kommunal myndighet. Nämnden kan ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar. Nämnden kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna eller förmyndarna inte förvaltar dessa på ett bra sätt. Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder i sitt län. Länsstyrelsen kan  granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda. Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen fråntas sitt uppdrag av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.

Publicerad

Senast ändrad