Visa sökformulär

Att få hjälp av en god man eller förvaltare

Om du har hälsoproblem eller av andra skäl har svårt att klara dig själv kan du få hjälp av en så kallad god man eller förvaltare. Det är en person som stöttar och företräder dig i juridiska, ekonomiska och personliga ärenden.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Den främsta skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att en förvaltare inte behöver huvudmannens samtycke för att göra åtgärder. Förvaltaren kan och ska alltså själv ansvara för att handla i den enskildes intresse och för dennes räkning.

Att vara god man eller förvaltare

Vad gör en god man?

En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda dig i ekonomiska och rättsliga frågor. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. Den gode mannen kan också hjälpa dig i kontakter med exempelvis vården.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ditt samtycke (godkännande) innan hen vidtar några åtgärder.

En god man kan också utses för ensamkommande flyktingbarn för att hjälpa dem att få en bra första tid i Sverige. Den gode mannen fungerar då också som en tillfällig vårdnadshavare. Den gode mannen beslutar i dessa fall inte bara ekonomiska frågor, utan också om barnets boende och skolgång. Den gode mannen har dock ingen försörjningsplikt. Godmanskapet är tillfälligt och upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd eller lämnar Sverige.

Godmanskap för ensamkommande flyktingbarn, Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats.

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Vad gör en förvaltare?

Det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten utse en förvaltare åt personen. Förvaltaren blir den som bestämmer över personens egendomar; personen kan inte själv ingå olika slags avtal eller komma åt sina egna pengar. Förvaltaruppdraget kan dock begränsas till att bara gälla viss egendom eller egendom över ett visst värde. Förvaltaren har sista ordet i de flesta beslut (dock inte när det gäller vårdinsatser och boende).

Förvaltarskap är en tvångsinsats som endast används när godmanskap inte är tillräckligt. Förvaltaren utses av tingsrätten utan den enskilde personens godkännande. Det är också tingsrätten som bestämmer om ett förvaltarskap ska avslutas.

Så här gör du

Så här går det till

Om du vill ha en god man ska du skicka in en ansökan till antingen Överförmyndarförvaltningen   eller tingsrätten i Västerås stad (om det är här du är folkbokförd). Ansökan kan också göras av din make, sambo eller någon av dina närmaste släktingar. Om den som ansökan gäller inte själv kan ge samtycke till godmanskap krävs ett läkarintyg.

Utomstående som tycker att du verkar ha behov av en god man kan göra en anmälan om detta till Överförmyndarförvaltningen, som då gör en utredning. Liksom i en ansökan är det viktigt att anmälan innehåller detaljerade beskrivningar av situationen och motiverar varför en god man behövs.

Använd vår blankett för ansökan och anmälan om god man. I denna ska du också ge förslag på vem som ska bli god man, samt bifoga personbevis både för den som ansökan gäller och den som föreslagits som god man.

Om du sedan tidigare har en kontaktperson inom kommunen, till exempel en biståndsbedömare, LSS-handläggare eller socialsekreterare kan du kontakta henne eller honom för att få hjälp med ansökan. 

När din ansökan har kommit in är det Överförmyndarförvaltningen eller tingsrätten som tar hand om den. Hur lång tid handläggningen tar beror på många olika förhållanden, men det går snabbare ju mer komplett din ansökan är.

För vem

Vem kan få?

Det finns många olika anledningar till att någon kan behöva en god man eller förvaltare. Den vanligaste orsaken är fysisk eller psykisk sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder. Andra situationer där en god man utses kan vara:

  • för att bevaka bortavarandes eller okändas intressen
  • för att företräda ensamkommande flyktingbarn
  • vid motstridiga intressen, till exempel om en förmyndare har egna intressen som krockar med förmyndarskapets

En god man kan också utses för herrelösa fastigheter, och är då ombud för en juridisk person.

Information om de olika typerna av godmanskap Länk till annan webbplats.

För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att ge någon du har förtroende en fullmakt för att sköta dina ärenden, kan det användas i stället för godmanskap.

För att få en god man ansöker du om detta hos tingsrätten i den kommun där du är folkbokförd.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Överförmyndarnämnden i Västerås stad ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet (främst de tre nämnda formerna av så kallat ställföreträdarskap).

Överförmyndarnämnden i Västerås består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakt

Relaterade dokument

Hitta hit

Hitta hit