Redovisning

Redovisning är inte alltid helt enkelt. Här hittar du allt du behöver för att kunna redovisa huvudmannens ekonomi och övriga insatser.

Redovisning och redogörelse

Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Lämna in redovisning och redogörelse i vår e-tjänst här

Se utbildningsfilmerna för e-tjänst här

Handbok E-Wärna GO Pdf, 827.8 kB.

Du kan även lämna in din redovisning via denna blankett.

Använd punkt istället för kommatecken om du vill redovisa ören. Kommatecken tolkas fel och summeringen kommer inte att stämma.

För att få rätt storlek på utskriften gör såhär (i Adobe): Välj skriv ut och tryck på Filmminiatyr. På skala, sida vid sida skriv 85 %. Välj stående orientering.


Blankett: Redogörelse för utför arbete Pdf, 430.8 kB.

Blankett: Årsräkning Pdf, 376.3 kB.

Instruktion för års- och sluträkning Pdf, 730.7 kB.

Se gärna våra utbildningar som du hittar här: (länk)

Överförmyndarenheten erbjuder även fysiska årsräkningsutbildningar. Kontakta oss för aktuella datum.

Västerås god man- och förvaltarförening har även räknestuga för sina medlemmar. Se mer på föreningens hemsida: https://vsgmf.se/

Kontakta gärna oss på överförmyndarenheten om du har fler frågor.

Vi granskar årsräkningar i tur och ordning efter när de kommer in till överförmyndarenheten. Hur lång tid det tar beror framförallt på om något saknas när du lämnat in den.

Vi skickar ut en kopia på den granskade årsräkningen tillsammans med arvodesbeslut och dina verifikat. Tänk på att inte slänga verifikaten. Om ditt uppdrag upphör ska du spara verifikaten i tre år innan du lämnar över dem till huvudmannen, ny ställföreträdare eller dödsbo.

Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Om huvudmannen har låga inkomster och få tillgångar kan kommunen betala arvodet istället.

Om huvudmannen hamnar under båda gränserna här nedan betalar kommunen arvodet:

  • De skattepliktiga inkomsterna före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet
  • Värdet av huvudmannens samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet

Du ser på arvodesbeslutet vem som ska betala arvodet. Vi gör en ny bedömning av vem som ska betala varje år.

Arvodet skiljer sig mellan uppdragen. Ett normalarvode är ungefär 10 000 kronor för ett år.

I redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen beskriver du vilket arbete du lagt ner under året. Vi bedömer sedan hur mycket arvode du får för ditt uppdrag. För att du ska få ett så rättvist arvode som möjligt är det därför viktigt att du beskriver vilket arbete du lagt ner.

Om huvudmannen ska betala arvodet ska du som god man eller förvaltare betala in skatt på arvodet samt arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

På arvodesbeslutet står det hur mycket arbetsgivaravgifter som ska betalas in. Hur mycket skatt som ska betalas räknar du ut själv. Du ska dra av 30 % i skatt på all ersättning som huvudmannen betalar.

Du ska även lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. En kopia på den förenklade arbetsgivardeklarationen lämnar du in med nästa årsräkning.

Här kan du ladda ner blanketten

God man arvode, Skatteverket

När vi har granskat din årsräkning skickar vi ett arvodesbeslut till dig. Du ser på arvodesbeslutet hur mycket arvode du har rätt till och vem som ska betala arvodet. Du får inte ta ut arvode innan du har fått ett beslut.

Om huvudmannen betalar arvodet överför du arvodet efter skatt till ditt konto från huvudmannens konto.

Kommunen betalar ut arvode den 27:e varje månad.

Det är viktigt att huvudmannen skriver under en kvittens eller ett intyg på att hen har fått pengarna. Intyget lämnar du in till överförmyndarenheten tillsammans med årsräkningen.

Om huvudmannen inte kan intyga detta själv ska någon annan person, som är opartisk, intyga att huvudmannen har fått kontanterna.

Då ska den som tar emot kontanterna för huvudmannens räkning skriftligen intyga att huvudmannen fått pengarna.

Det är viktigt att huvudmannen skriver under en kvittens eller ett intyg på att hen har fått pengarna. Intyget lämnar du in till överförmyndarenheten tillsammans med årsräkningen.

Om huvudmannen inte kan intyga detta själv ska någon annan person, som är opartisk, intyga att huvudmannen har fått kontanterna.

Om huvudmannens bank inte kan överförmyndarspärra fickpengskontot ska du som ställföreträdare lämna in en skrivelse till överförmyndarenheten där du informerar om detta och varför det inte går att spärra.

Om du inte kan lämna in din årsräkning i tid skickar du e-post till överförmyndarenheten och ansöker om en förlängd inlämningstid (anstånd). Du måste ansöka om anstånd innan den 1 mars.

Det är viktigt att du motiverar varför du inte kan lämna in årsräkningen i tid. Vi bedömer sedan om du kan få anstånd eller inte.

Vi kommer att påminna dig om din skyldighet att lämna in årsräkningen.

Om du inte lämnar in årsräkningen efter påminnelsen kan tingsrätten besluta att du ska betala vite (en slags böter). Vitet är idag på 4 000 kronor. Om du inte lämnar in årsräkningen efter det kan du få betala ännu högre vite.

Kontakta den som har skickat fakturan eller betalat ut ersättningen för att få nytt underlag på utgiften eller inkomsten.

Nej men vid en stickprovskontroll kan be dig lämna in underlag som styrker utgiften på något sätt, t.ex. ett avtal.

Nej, det räcker med kopia.