Intyg från medicinskt sakkunnig

Behovet av bostadsanpassning behöver styrkas med ett intyg från en medicinskt sakkunnig. Personen som skriver intyget behöver uppfylla villkoren för behöriga intygsskrivare.

Tänk på följande:

 • intyget skrivs på begäran av dig som ska söka bidrag för bostadsanpassning
 • den medicinskt sakkunniga som skriver intyget ska styrka de behov som finns och kan också lämna förslag på åtgärder
 • intyget ska vara signerat av intygsskrivaren. Om intyget signeras elektroniskt måste det vara synligt på intyget.

Behörig intygsskrivare ska ha:

 • träffat den som ska söka bidrag om bostadsanpassning
 • medicinsk kompetens att bedöma funktionsnedsättningen och konsekvenserna av den.

Intygsskrivaren kan till exempel jobba som:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • läkare.

I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens, till exempel inom:

 • synnedsättning
 • hörselnedsättning
 • psykisk funktionsnedsättning
 • allergi.

Personuppgifter för den intyget gäller:

 • för- och efternamn samt personnummer
 • adress på bostad som avser anpassningen
 • kontaktuppgifter till personen och/eller till kontaktperson.


Funktionsnedsättningen:

 • diagnos och orsak till funktionsnedsättningen
 • beskriv funktionsnedsättningen och hur den konkret påverkar personen i sin bostad
 • beskriv kopplingen mellan funktionsnedsättningen och behov av åtgärder
 • prognos för aktuell funktionsnedsättning – hur länge kommer behovet av en bostadsanpassning att finnas? Kommer behovet att förändras framöver?


Personliga omständigheter:

 • bostadens utformning
 • nuvarande och planerade hjälpmedel
 • behov av assistans, antingen i form av personlig assistans enligt LSS, hemtjänst eller hjälp av anhörig
 • familjesituation.


Samlad bedömning – kom ihåg att:

 • vara tydlig – styrks behovet av anpassning behöver det motiveras i en samlad bedömning
 • beskriva hur anpassning av bostaden kan hjälpa den sökande att bli mer självständig, mer delaktig i aktiviteter och så vidare
 • beskriva vilka andra lösningar än bostadsanpassning som provats, som till exempel alternativt badrum, hjälpmedel och omdisponering i bostaden
 • i det fall stolstrapphiss föreslås som åtgärder är det viktigt att kunna styrka personens manövreringsförmåga av denna (i första hand genom att hiss provkörts hos hjälpmedelscentrum).

Kan behov av bostadsanpassning inte styrkas ska det framgå i den samlade bedömningen.


Bifoga foton och annan relevant information:

 • bifoga gärna foton som visar var i bostaden och vilken detalj som anpassningen avser
 • ange om nödvändigt mått på hjälpmedel (till exempel rullstol, rollator med mera) och omständigheter i bostaden som du bedömer vara i behov av anpassning (till exempel befintliga dörrbredder, tröskelhöjder med mera) eller annan information som kan tillföra ärendet viktiga fakta.


Uppgifter om behörig intygsskrivare:

 • namn
 • profession
 • arbetsplats
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • signatur.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se